ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

پیشرفت سریع فناوری و فراگیری دانش، زمینه‌ساز ورود به عصر اطلاعات و تشکیل جوامع دانش‌بنیان است. شرکت‌های دانش‌بنیان، علم و دانش تولیدشده و ایده‌های جدید را دریافت کرده و در یک فرایند کاملاً ساختارمند تجاری‌سازی می‌کنند. بنابراین، ارزیابی عملکرد علم و فناوری این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش مطالعه تحلیلی شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی علم و فناوری و ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران است.
این پژوهش با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی با بهره‌گیری از مصاحبه «دلفی» در چهار مرحله انجام شده است. از روش‌های مختلف آماری از جمله آزمون‌ «فریدمن» برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از: تعیین مهم‌ترین مدل‌های ارزیابی علم ‌و فناوری، تعیین مهم‌ترین شاخص‌های مدل ارائه‌شده، سنجش تأثیر هر کدام از مدل‌های ارزیابی علم و فناوری بر مدل ارائه‌شده و رتبه‌بندی شاخص‌های 5 بخش اصلی. با توجه به پیشینه می‌توان گفت تاکنون مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه نشده بود و مدل ارائه‌شده در این پژوهش را می‌توان سرآغاز چنین امری دانست.
در مدل نهایی از 195 شاخص مرحله اول، تعداد 95 شاخص نهایی تعیین و ارائه گردیده است. این پژوهش مدلی با 5 بخش شاخص‌های انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی، و بهره‌وری ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of Evaluative Indicators and Models of Science and Technology in order to Offer a Model for Measuring and Evaluating the Performance of Science and Technology Knowledge-based Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Shamsi
  • Hamzehali Nourmohammadi
چکیده [English]

The rapid advancement of technology is the key point for access to  information era and formation of knowledge-based communities. Knowledge-based companies receive generated knowledge and new ideas and in a fully structured process, commercialize them.  Therefore, it is important to analyze the knowledge-based firms’ performance. The purpose of this research is analytical study of evaluative indicators and models for  science and technology in order to offer a model for measuring and evaluating the performance of science and technology of knowledge-based companies in Iran.
This research has been done using documentary and survey methods A Delphi interview was conducted in four stages to collect the data. Statistical methods including Friedman test were used to analyze data.
The most important findings of this research include: determination of the most important science and technology evaluation models, determination of the most important indicators of the proposed model, assessment and measurement of the impact of each evaluation model of science and technology on the proposed model, and ranking the indicators of five main sections. According to the past studies it can be said that so far there
has been no model to evaluate such firms and the proposed model in this research is the first model specifically offered to evaluate knowledge-based firms.
Ninety-five indicators out of 195 original indicators were used in the final model. This research offers a model with five sections i.e.  human, financial, structural, performance and productivity indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based companies
  • Evaluation of Science and Technology
  • performance evaluation
  • Evaluation of Science and Technology Models
  • Evaluation of Science and Technology Indicators