تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی

نویسنده

دانشگاه اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

چکیده

مستندسازی تجربه یکی از منابع اساسی حفظ، توسعه و انتقال دانش است و تحقق آن در یک سازمان، بدون شناختِ جایگاهِ مستندسازی تجربه امکان‌پذیر نیست. این پژوهش با دو هدف تدوینِ نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش تحلیلی و پیمایشی است. برای دستیابی به هدف اول، پس از طراحی سؤالات پژوهش، جست‌وجوی نظام‌مند پژوهش‌ها بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط از شش پایگاه‌ داده‌ داخلی و یازده پایگاه‌ داده‌ خارجی (از ابتدا تا پایان فروردین 1396) صورت گرفت و به ‌روش نمونه‌گیری هدفمند از تعداد 111 پژوهش، 29 پژوهش انتخاب گردید. با بررسی پژوهش‌های مذکور مفاهیم مرتبط با مستندسازی تجربه استخراج و بر اساس اشتراک محتوا طبقه‌بندی و با توجه به پدیده، زمینه، علت، مداخله‌گر، راهبرد و پیامد مورد طبقه‌بندی مجدد قرار گرفت. سپس، ارتباط موارد مذکور در قالب یک الگو طراحی و با نوشتن قضایا نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه تدوین و برازش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای دستیابی به هدف دوم نیز بر اساس نظریه مذکور پرسشنامه‌ای طراح ی گردید. سپس، تعداد 42 نفر از کارشناسان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان به ‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه آنان در زمینه وضعیت مستندسازی تجربه دریافت شد. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که از دیدگاه کارشناسان، در وضعیت موجود، میزان مستندسازی تجربه در سازمان پایین‌تر از وضعیت مطلوب است. همچنین،نتایج آزمون «فریدمن» نشان داد که رتبه‌بندی مؤلفه‌های مستندسازی تجربه در وضعیت موجود به‌ترتیب شامل ماهیت (یعنی پدیده، زمینه و علت)، پیامد، زیرساخت (یعنی مداخله‌گر مثبت)، ‌مانع (یعنی مداخله‌گر منفی) و راهبرد مستندسازی تجربه بوده، در حالی که در وضعیت مطلوب باید به‌ترتیب شامل پیامد، زیرساخت، راهبرد، ماهیت و مانع مستندسازی تجربه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Integrated Experience Documentation Theory and a Survey of its Status from Viewpoint of Experts in Public Organization

نویسنده [English]

  • Mahdieh Sadat Khoshouei
چکیده [English]

Experience documentation is one of the important resources for knowledge preservation, development and transfer and its realization in an organization without knowing the status of experience documentation is impossible. Thus this study was conducted with two purposes of developing integrated experience documentation theory and examining its status from the viewpoint of experts in a public organization. The research method is descriptive-analytical and survey. In order to perform the first purpose of research, after designing research questions, a systematic search of researches was carried out based on relevant keywords from six internal and eleven external databases (from beginning to end of April 2017) and 29 researches from 111 researches were selected through purposefully sampling. By reviewing the researches, concepts related with the experience documentation were extracted, and then concepts categorized based on shared contents and re- categorized into phenomenon, context, cause, intervening conditions, strategy and consequence. Then relation of phenomenon, context, cause, intervening conditions, strategy and consequence were designed in the form of a model and by writing of propositions; integrated experience documentation theory was designed and fitness of the theory was investigated and confirmed. In order to perform the second purpose of research, a questionnaire was developed based on the above theory. Then, 42 experts from a public organization in Isfahan city were selected through purposive sampling and their views on the status of the experience documentation were obtained. Results of dependent t-Test showed that experience documentation in the organization in the present study are lower than the desired status. The results of Friedman test indicated that the rating of the components of the experience documentation in the present status would include the nature (i.e. phenomenon, context, cause), consequence, substructure (i.e. positive intervening conditions), barrier (i.e. negative intervening conditions) and strategy of experience documentation, while in the desired status, it should include consequence, substructure, strategy, nature and barrier of experience documentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience Documentation Theory
  • Experience Documentation Status