تبیین روش‌شناختی و تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های حوزه رابط کاربر در ایران

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی رابط کاربر و همچنین، تبیین موارد روش‌شناختی پژوهشی آن‌ها انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی با رویکردی توصیفی و ابزار سیاهه وارسی محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در بیش از 25 دانشگاه مختلف کشور (اعم از سراسری، پیام ‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی) پایان‌نامه‌هایی در حوزه رابط کاربر انجام و به نتیجه رسیده است. همچنین، متخصصان دارای مدرک در 18 رشته موضوعی در شکل‌گیری، هدایت و ارائه مشاوره‌های لازم برای انجام پایان‌نامه‌های انجام‌شده در این حوزه نقش داشته‌اند. با این حال، متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بیش از نیمی از پایان‌نامه‌های این حوزه را در ایران انجام داده و یا هدایت کرده‌اند. از منظر روش‌شناختی نیز یافته‌ها نشان داد که برای انجام پایان‌نامه‌های مورد بررسی تنها از معدودی از روش‌های پژوهش مرسوم در حوزه تعامل انسان با رایانه استفاده شده است. بیش از 40 درصد از این پایان‌نامه‌ها نیز با استفاده از روش پیمایشی که از مهم‌ترین روش‌های رویکرد کمّی است، انجام شده‌اند. همچنین، اغلب آن‌ها کاربردی بوده و از تک‌ابزار، که اغلب هم پرسشنامه یا سیاهه وارسی بوده، برای گردآوری داده‌ها بهره برده‌اند. در بررسی پژوهش‌های این حوزه، گرایش به استفاده از تعداد نمونه‌های کم و همچنین روش‌های نمونه‌گیری هدفمند در جامعه مورد بررسی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد در حوزه پژوهش‌های رابط کاربر علاوه بر انجام پژوهش‌های کاربردی (به‌ویژه در رابطه با ارزیابی محصولات طراحی‌شده و ارائه بازخورد به طراحان آن‌ها)، نیاز است مبانی نظری و اصول موجود در این حوزه با استفاده از رویکردها، روش‌ها و ابزارهای پژوهشی جدیدتر و عمقی‌تر نیز مورد بازنگری و بررسی بیشتر قرار گیرند و توسعه حوزه نظری نیز مورد توجه پژوهشگران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Analysis and Determining the Contribution of Effective Thematic Disciplines in the Formation of User Interface Theses in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Zerehsaz
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine contribution of effective thematic disciplines in the formation of user interface theses in iran and their methodological analysis. The research was carried out using a quantitative content analysis method and a checklist for collecting data. Results showed that in more than 25 different universities in the country (including state, Payame Noor, non-profit, and Islamic Azad Universities), the theses in the field of the user interface have been performed and completed. The findings of the present study indicated that specialists with a degree in 18 subject fields have played a role in forming, guiding, and providing consultations for conducting theses in this field. However, experts Knowledge and Information Science have conducted or directed more than half of the theses in this field in Iran. Findings about research methodology of theses showed that only some methods and often in quantitative approach have been used. More than 40% of theses have been conducted using the survey method that is one of the most important methods of quantitative approach. In addition, they have often practical and used a single tool, often a questionnaire or checklist, to collect data. The tendency to use a small number of samples, as well as targeted sampling methods is observed. It seems in addition to conducting practical researches (especially evaluating the designed products and providing feedback to their designers), it is necessary to review the theoretical foundations and principles in this area and develop the theoretical field with using new research approaches, methods and tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Human-computer interaction
  • thesis
  • Iranian universities
  • research methodology