فناوری اطلاعات سلامت، آینده نگاری و تصمیم‌گیری راهبردی برای ایران: مطالعه کیفی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ساوه

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در بخش سلامت برنامه‌ریزی و مشخص‌نمودن چشم‌انداز و نقشه راه آینده برای آن حائز اهمیت است. بدین منظور به کارگیری رویکردی نظام‌مند جهت مطالعه آینده فناوری اطلاعات سلامت ضروری است. یکی از رویکردهای آینده‌پژوهی روش فناوری‌های کلیدی است که از طریق مصاحبه با خبرگان انجام می‌شود. هدف از این پژوهش شناسایی فناوری‌های اطلاعات سلامت مهم با استفاده از رویکرد فناوری‌های کلیدی برای ایران 1404 بود. این پژوهش کیفی در دو مرحله انجام شد. مرحله اول پژوهش به ترسیم نقشه ذهنی فناوری اطلاعات سلامت اختصاص داشت که بر اساس مرور متون و هم‌اندیشی خبرگان انجام گرفت. در مرحله دوم به منظور تعیین نظرات خبرگان در ارتباط با فناوری‌های اطلاعات سلامت کلیدی برای ایران 1404، مصاحبه نیمه ساختار‌یافته  با 13 نفر انجام شد. روش تحلیل داده‌ها در مرحله اول، تحلیل محتوا و در مرحله دوم، تحلیل چارچوبی بود. درون‌مایه‌های اصلی حاصل از تحلیل داده ها عبارت بودند از دسترسی سریع، ارزان، پایدار و امن به حداکثر سوابق سلامت کلیه افراد جامعه؛ دسترسی عادلانه به منابع و خدمات پیش‌خوان سلامت؛ توسعه مدیریت دانش علوم پزشکی و بهداشتی در راستای ارتقای سلامت و حفظ ایمنی افراد جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات؛ توسعه خدمات الکترونیکی حاکمیتی (پشتیبان) در نظام سلامت؛ توسعه سلامت همراه؛ حاکمیت فناوری اطلاعات سلامت و ارتقاء زیرساخت فناوری اطلاعات سلامت در سطح ملی بود. در کل 19 فناوری اطلاعات سلامت کلیدی توسط خبرگان معرفی شدند. توسعه پرونده الکترونیک سلامت، توسعه شبکه گسترده سلامت، تبادل و اشتراک داده، توسعه سلامت همراه، پرونده سلامت شخصی بیمار، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سلامت و توسعه سیستم‌های پشتیبان تصمیم بالینی از جمله مهمترین فناوری‌های مورد نیاز ایران تا سال 1404 بودند. به نظر می‌رسد با تعیین فناوری‌های اطلاعات سلامت کلیدی تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در این حوزه تسهیل گردد و تخصیص منابع واقع بینانه‌تر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health information technology, foresight and strategic decision making for Iran: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Morteza Hemmat 1
  • Haleh Ayatollahi 2
  • Mohammadreza Maleki 2
  • Fatemeh Saghafi 3
چکیده [English]

Given the importance of information technology in the health sector, planning and identifying the prospect and a future road map is important in this area. For this purpose, applying a systematic approach to study the future of health information technology is essential. The key technology is one of the approaches used in the foresight studies and it is conducted by interviewing experts. The aim of this study was to use key technology approach to identify the most important health information technologies for Iran until 2025. This qualitative study was conducted in two phases. The first phase was related to developing a mind map of health information technologies based on the literature review and an expert panel results. In the second phase, semi-structured interviews were conducted with the 13 experts to identify the key health information technologies for Iran until 2025. In the first phase, content analysis and in the second phase, framework analysis was used to analyze data. According to the results, the main themes were immediate, cheap, stable, and secure access to the maximum health records of the entire population, equitable access to resources and services of the health counter, the development of knowledge management in medical and health sciences, the development of governmental electronic services (backup) in health system, the development of m-health, IT governance in health and the development of national HIT infrastructure. In total, 19 key health information technologies were identified which were related to the main themes. The development of electronic health records, national health information network, data sharing, patient's personal health record (PHR), mhealth, clinical decision support systems and health information technology infrastructure were found to be the most important health information technologies for Iran until 2025. It seems that identifying key health information technologies can help to facilitate strategic and operational planning in this area and help to allocate resources realistically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Technology
  • Key Technologies
  • foresight
  • qualitative study
  • Mind Map