فرصت‌های مدیریت داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران

2 گروه علم اطلاعات و دانششناسی؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران؛ تهران، ایران

چکیده

داده‌های بزرگ به مجموعه‌ای از داده‌ها اطلاق می‌شود که نسبت به سایر انواع داده‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون حجم، سرعت و تنوع بالا، ارزش، صحت، اعتبار و نوسان هستند که این ویژگی‌ها پردازش آن‌ها را توسط پایگاه داده معمولی دشوار می‌سازد، اما کسب ارزش از آن می‌تواند باعث بهبود بسیاری از فرایندهای سازمانی و غیرسازمانی شود، هر چند نیازمند صرف هزینه و استفاده از روش‌های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.
هدف این پژوهش شناسایی، تعیین، اولویت‌بندی و تحلیل فرصت‏‌های مدیریت داده‌های بزرگ و واکاوی ساختاری-تفسیری آن و سپس، ارائه راهکارها برای مدیریت این داده‌ها در کتابخانه‏‌ها و مراکز اطلاع‏رسانی شهر تهران است. 
این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر حسب روش، پیمایشی–توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، 35 نفر از مدیران ارشد کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده‌‏ها از دو روش بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه‏‌ای و پرسشنامه استفاده شده است. ابتدا از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‏‌ای برای بررسی مبانی فرصت‏‌های مدیریت داده‌های بزرگ بهره برده شد. سپس، با بررسی پیشینه‏‌ها و بر اساس مدل پژوهش، پرسشنامه مورد نظر ساخته شد و در بین جامعه آماری توزیع گردید. داده‏‌ها با استفاده از روش‌‏های آمار توصیفی و استنباطی و از نرم‌‏افزارهای «اس‏پی‏اس‏اس» و «اسمارت پی‏ال‏اس» برای تجزیه و تحلیل داده‌‏ها استفاده شد. در مدل ساختاری-تفسیری نیز پرسشنامه بین 15 نفر از خبرگان حوزه داده‌های بزرگ توزیع گردید و سپس، به‌صورت دستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‏‌ها نشان داد که فرصت‌های مدیریت داده‌های بزرگ از نظر مدیران مراکز اطلاع‏‌رسانی شهر تهران، به‌ترتیب اهمیت و اولویت عبارت‌اند از: مدیریتی-سازمانی، ماهیتی، فرایندی، انسانی و از دید خبرگان عبارت‌اند از: ماهیتی، فرایندی، انسانی و مدیریتی-سازمانی. یکی از دلائل اصلی این تفاوت، تمرکز بیشتر مدیران بر مسائل مدیریتی-سازمانی و آشنایی کمتر آنان با داده‌های بزرگ بود؛ در حالی که خبرگان با درک بیشتر از مفهوم داده‌های بزرگ بیشتر بر فرصت‌های ماهیتی تمرکز دارند و فرصت‌های مدیریتی-سازمانی برای آنان دارای اهمیت کمتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities of Big Data Management in Libraries and Information Centers: Structural-Interpretive Analysis and Finding a Solution

نویسندگان [English]

 • Mozhdeh Darmandeh 1
 • Alireza Noruzi 2
 • Mohammadreza Esmaeili Givi 3
چکیده [English]

: Big Data is a collection of massive and complex data sets and data volume that has characteristics such as valence, validity, value, variability, variety, velocity, veracity, visualization, volatility, and volume. These features of big data make it difficult to process and manage with a typical database, but extracting value from it can improve many organizational and non-organizational processes, although it may cost and require the use of modern ICT infrastructure and techniques.
The aim of this research was to identify, determine, prioritize and analyze the opportunities of big data; to analyze structural-interpretation of it; and to suggest solutions for managing big data in libraries and information centers in Tehran.
The methodology of this applied research was descriptive survey and the total number of chief managers of central libraries of public universities in Tehran was considered as its research population (35 chief managers). The data were collected through library studies and questionnaire. In fact, previous studies and the documentary research method were used to review the fundamental opportunities of big data in order to design the questionnaire based on the research model. Data was analyzed through descriptive and inferential statistical methods by the
SPSS and the Smart PLS softwares. Finally, the second questionnaire which was designed based on Interpretive Structural Modeling (ISM). It was distributed among 15 experts in the field of big data and analyzed manually.
The results showed that from the viewpoints of managers of libraries and information centers in Tehran, opportunities of big data management are as follows in order of importance: managerial-organizational, essential, procedural and human resources. However, according to the experts’ opinions, the opportunities of big data were as follows: essential, procedural, human resources and managerial-organizational. One of the main reasons for this difference was that managers were more focused on managerial-organizational issues and they had less familiarity with big data; while experts, with a more understanding of the concept of big data focused on essential opportunities, and the managerial-organizational opportunities were less important from their viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Big Data
 • Big data management
 • Opportunities
 • solutions
 • Information center
 • libraries
 • Tehran
 • Iran