مدیریت ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده‌ای متس

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مدیریت ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی‌شده بر مبنای استاندارد فراداده‌ای «متس» بر اساس دیدگاه صاحب‌‌نظران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، و به‌ روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزه حفاظت رقمی بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای روایی آن از نظر اعضای صاحب‌نظران حوزه حفاظت رقمی استفاده گردید و به‌منظور سنجش پایایی از دو روش تنصیف و آزمون آلفای «کرونباخ» (0/91) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که استاندارد فراداده‌ای «متس» استاندارد مناسبی برای مدیریت ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی‌شده بوده و می‌توان از ویژگی‌های آن برای حفظ، انتقال و مدیریت این منابع ارزشمند بهره برد. نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیریت محتوای ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی‌شده کمک کند و زمینه‌ساز ایجاد پروفایل ملی برای ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی‌شده در ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of digitized old Persian periodicals based on METS

نویسندگان [English]

  • Leili Seifi
  • Nashiml Ahmadzaeh
  • Mohammad Javad Hashemzadeh
چکیده [English]

The aim of this study was handling of digitized old Persian periodicals based on METS according to experts’ opinion. The study was practical in terms of purpose and descriptive method used for analyzing the data. Data collection was conducted through a survey. The population of study consisted of 26 experts in the field of digital preservation. For validity of tool  expert's opinions in the field of digital preservation is used and to evaluate the reliability two methods of bisection and Cronbach's alpha test are used. The results showed METS is suitable  standard for handling of digitization of old Persian periodicals and its attributes applicable for preservsetion, transformation and management of these valuable resourses.The results of this research would help to handle digitized old Persian periodicals content and leading to the creation of a national profile for digitized old Persian periodicals in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digitization
  • old Persian periodicals
  • METS
  • digitized periodicals
  • Iran