عوامل مؤثر برتوسعه شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت توانبخشی؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 گروه مدیریت آموزشی؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 گروه مدیریت آموزشی؛ دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی «دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران» و در راستای ارتقای وضع موجود انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش تحلیل محتواست. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش بر اساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی اعم از اساتید، مدیران و متخصصان  ICTبودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختمند است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده‌ها با استفاده از روش تأییدپذیری توسط مشارکت‌کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی در چهار طبقه شامل چهار عامل محیطی و فنی، عامل فرهنگی، عامل قانونی، عامل تکنولوژیکی و 9 بُعد و 37 شاخص شناسایی و طبقه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Competencies in Information and Communication Technology for Faculty Members: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Minoo Seyed Taheredini 1
  • Mohammad Ali Hosseini 2
  • Nader Gholi Ghorchian 3
  • Amir Hossein Mohammad Davoodi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the competencies of Information and Communication Technology (ICT) of faculty members of Islamic Azad University of Tehran in order to improve the status quo. The present study was applied in terms of data quality and in terms of research method of content analysis. Participants in this study were selected based on theoretical principle of saturation, including 16 faculty members, such as professors, managers and ICT specialists who were selected through purposeful and theoretical sampling. The data collection tool is a semi-structured interview. Data were analyzed using MAXQDA software in three stages of open, axial and selective coding. Data validation was done using the verifiability method by the contributors. Based on research findings, effective factors on the development of ICT competencies of faculty members were identified and categorized in four categories including four environmental and technical factors, cultural factor, legal factor, technological factor, and nine dimensions and 37 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Competency of Information and Communication Technology
  • Education and Improvement
  • faculty members