شناسایی و رتبه‌بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با استفاده از مدل کانو

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی الزامات رضایتمندی کاربران «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)» بر اساس مدل «کانو»ست. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه‌های تابعه «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «دانشگاه آزاد اسلامی» و «دانشگاه پیام نور» بود. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مدل «کانو» بود. پرسشنامه استفاده‌شده دارای 38 سؤال به‌صورت زوجی، یک سؤال عملکردی (مثبت) و یک سؤال غیرعملکردی (منفی) بود. روایی آن از دیدگاه صاحب‌نظران بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی از آزمون آلفای «کرونباخ» (0/81درصد) استفاده شد. حجم نمونه طبق جدول «مورگان» 382 نفر در نظر گرفته شد که در چارچوب نمونه‌گیری در دسترس پرسشنامه‌ها توزیع و گردآوری گردید. داده‌های به‌دست‌آمده بر اساس جدول ارزیابی مدل «کانو» با استفاده از نرم‌افزارهای «اکسل» و «اس‌پی‌اس‌اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که از 19 خواسته بررسی‌شده در پرسشنامه، هفت خواسته اساسی، پنج خواسته عملکردی و هفت خواسته جذاب بود. پاسخ‌دهندگان هیچ خواسته‌ای را به‌عنوان معکوس در نظر نگرفته و نسبت به هیچ‌کدام از گزینه‌ها بی‌تفاوت نبودند. نتایج نشان داد که از هفت خواسته اساسی، ارائه وضعیت رتبه‌بندی با بیشترین ضریب رضایت (0/52درصد)، از پنج خواسته عملکردی، ارائه وضعیت استنادی مقاله بازدیدشده توسط کاربر در سایر پایگاه‌های استنادی توسط «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» با بیشترین ضریب رضایت (0/60درصد) و از هفت خواسته جذاب، اطلاع‌رسانی در خصوص انتشارات مورد علاقه کاربر با بیشترین ضریب رضایت (0/74درصد) در صدر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Satisfaction Requirements of Users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Farsi 1
  • Sedigheh Mohammad Ismail 2
  • Fahimeh Bab Al-Hawaiji 2
  • Fatemeh Nooshin Fard 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the users satisfaction requirements of Islamic World Science Citation Center (ISC) based on Kano model. This study is applied and in terms of type, descriptive-survey of field branch. The statistical population of the study was all full-time faculty members of the universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, Islamic Azad University and Payame Noor University. A researcher-made questionnaire based on Kano model was used for data collection. The questionnaire used consisted of 38 pairs of questions, one functional (positive) and one non-functional (negative). Its validity was evaluated and approved by experts. Cronbach’s alpha test (0.81) was used to determine reliability. The sample size was 382 persons according to Morgan table and questionnaires were distributed in the framework of available sampling. The data were analyzed according to Kano model evaluation table using Excel and SPSS software. The results showed that out of basic requirements the ranking status with the highest satisfaction factor 0.52, out of five functional requirements the citation status of the article visited by users in other databases was cited by ISC with the highest co-efficient 0.60, and out of seven attractive requests information about user’s favorite publications with the highest satisfaction rate of 0.74 are at the top.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • user
  • Citation database
  • Islamic world
  • Kano Model