نگاشت شبکه تداعی‌های برند ایرانداک از دیدگاه ذی‎نفعان

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛ تهران؛ ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی؛ دانشکده مدیریت و حسابداری؛ دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران؛ ایران.

چکیده

سلطه پارادایم عملگرایی بر حوزه سیاست‎گذاری علم و فناوری موجب تغییر رویکرد به مدیریت مراکز علمی شده‏ است. از دیدگاه عملگرایی، تمام مراکز علمی باید توانایی تأمین نیازهای ذی‎نفعان و ارائه کارکردی مختص ‌به‌خود داشته‏ باشند. این موضوع نیاز پژوهشگاه‌ها به شناسایی ذهنیت ذینفعان را توجیه می‌کند. هدف پژوهش حاضر نگاشت شبکه تداعی‌های برند «ایرانداک» از دیدگاه ذی‎نفعان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر حل مسئله، توصیفی است.
برای نگاشت شبکه تداعی‎های برند «ایرانداک» از روش نقشه مفهومی برند استفاده شده ‎است. نقشه مفهومی برند به‎عنوان روشی کیفی دارای سه مرحله استخراج تداعی‌های برند‏، جمع‏آوری نقشه‎های انفرادی،‏ و نگاشت نقشه نهایی است. جامعه آماری پژوهش ذی‎نفعان «ایرانداک» هستند. روش نمونه‎گیری در مرحله استخراج تداعی‌های برند‏ و جمع‏آوری نقشه‎های انفرادی‏ از نوع هدفمند و حجم نمونه در هر مرحله شامل ۷۰ نفر است. شبکه تداعی‎های برند «ایرانداک» دارای ۱۸ تداعی اصلی به‌تفکیک ۱۵ تداعی مثبت و سه تداعی منفی است. تداعی‎های اصلی مثبت شامل پیشگیری از دزدی علمی، جست‏وجوی مدارک علمی، منبع علمی، پایان‎نامه، دسترسی به اطلاعات، سامانه «گنج»، منابع الکترونیک، ارتباطات علمی، اخلاق پژوهش، صحت علمی، سامانه‎ها، ترویج علم، دانشگاه‎ها، مدیریت اطلاعات، سیاست‏گذاری علمی، و تداعی‎های اصلی منفی شامل دیوان‌سالاری، تعدد سامانه و سایت با طراحی نامناسب هستند. شبکه تداعی‎های برند «ایرانداک» دارای دو لایه تداعی است. تحلیل شبکه تداعی‎های برند «ایرانداک» نشان‎دهنده درگیری ذهنی پایین ذی‎نفعان با برند «ایرانداک» و پراکندگی ذهنیت ذی‎نفعان از برند «ایرانداک» است. تداعی‎های پایان‎نامه و پیشگیری از دزدی علمی قوی‎ترین ارتباط را با برند «ایرانداک» دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping IranDoc Brand Associations Network from the Stakeholders’ Viewpoint

نویسنده [English]

 • Somayeh Labafi 1
1
2
چکیده [English]

The dominance of pragmatic paradigm in science and technology policy has changed the approach to the management of scientific institutes. In pragmatic paradigm, scientific institutes should be able to respond stakeholders’ needs and requirements. This study aims to mapping brand associations network of IranDoc from the stakeholders' viewpoint. In order to mapping IranDoc brand associations network, brand concept map method was used. Brand concept map as a qualitative method has three stages of elicitation, mapping and aggregation. The statistical population of the research is the stakeholders of IranDoc Research Institute. The sampling method in elicitation and mapping stages are purposeful and sample size in both stages includes seventy people. IranDoc brand associations network has eighteen core associations. The core positive associations include prevention of plagiarism, search for scientific document, scientific sources, thesis, access to information, Ganj, electronic resources, scientific communication, research ethics, scientific accuracy, systems, science promotion, universities, information management, science policy, and the core negative associations include bureaucracy, multiple systems, and poorly designed sites. IranDoc brand associations network has two layers of associations. The analysis of IranDoc brand associations network shows low mental involvement of stakeholders with IranDoc brand and dispersion of stakeholder mentality about IranDoc brand. Thesis and plagiarism prevention have the strongest connection with IranDoc brand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand
 • Brand Associations Network
 • Brand concept map
 • Science and Technology Policy
 • IRANDOC
 1. Bange, S., J. Moisander, & R. Järventie-Thesleff. 2020. Brand co-creation in multichannel media environments: A narrative approach. Journal of Media Business Studies 17 (1): 69-86. [DOI:10.1080/16522354.2019.1596722]
 2. Bange, S., J. Moisander, & R. Järventie-Thesleff. 2020. Brand co-creation in multichannel media environments: A narrative approach. Journal of Media Business Studies 17 (1): 69-86. [DOI:10.1080/16522354.2019.1596722]
 3. Böger, D., P. Kottemann, M. Meißner, & R. Decker. 2017. A mechanism for aggregating association network data: An application to brand concept maps. Journal of Business Research 79 (1): 90-106. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.05.025]
 4. Böger, D., P. Kottemann, M. Meißner, & R. Decker. 2017. A mechanism for aggregating association network data: An application to brand concept maps. Journal of Business Research 79 (1): 90-106. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.05.025]
 5. Brandt, C., C. P. De Mortanges. 2011. City branding: A brand concept map analysis of a university town. Place Branding and Public Diplomacy 7 (1): 50-63. [DOI:10.1057/pb.2010.37]
 6. Brandt, C., C. P. De Mortanges. 2011. City branding: A brand concept map analysis of a university town. Place Branding and Public Diplomacy 7 (1): 50-63. [DOI:10.1057/pb.2010.37]
 7. Chiffi, D., & F. Schang. 2017. The logical burdens of proof. Assertion and hypothesis. Logic and Logical Philosophy 26 (4): 509-530. [DOI:10.12775/LLP.2017.006]
 8. Chiffi, D., & F. Schang. 2017. The logical burdens of proof. Assertion and hypothesis. Logic and Logical Philosophy 26 (4): 509-530. [DOI:10.12775/LLP.2017.006]
 9. Chua, W. F. 2019. Radical developments in accounting thought? Reflections on positivism, the impact of rankings and research diversity. Behavioral Research in Accounting 31 (1): 3-20. [DOI:10.2308/bria-52377]
 10. Chua, W. F. 2019. Radical developments in accounting thought? Reflections on positivism, the impact of rankings and research diversity. Behavioral Research in Accounting 31 (1): 3-20. [DOI:10.2308/bria-52377]
 11. Ci, C., & S. Choi. 2017. How to manage a city's image using the brand concept map and network analysis: a case of Seoul. Quality & Quantity 51 (6): 2441-2456. [DOI:10.1007/s11135-016-0402-6]
 12. Ci, C., & S. Choi. 2017. How to manage a city's image using the brand concept map and network analysis: a case of Seoul. Quality & Quantity 51 (6): 2441-2456. [DOI:10.1007/s11135-016-0402-6]
 13. Clark, P., C. Chapleo, & K. Suomi. 2019. Branding higher education: an exploration of the role of internal branding on middle management in a university rebrand. Tertiary Education and Management 25 (3): 1-19.
 14. Clark, P., C. Chapleo, & K. Suomi. 2019. Branding higher education: an exploration of the role of internal branding on middle management in a university rebrand. Tertiary Education and Management 25 (3): 1-19.
 15. Dirsehan, T., & S. Kurtuluş. 2018. Measuring brand image using a cognitive approach: Representing brands as a network in the Turkish airline industry. Journal of Air Transport Management 67 (2): 85-93. [DOI:10.1016/j.jairtraman.2017.11.010]
 16. Dirsehan, T., & S. Kurtuluş. 2018. Measuring brand image using a cognitive approach: Representing brands as a network in the Turkish airline industry. Journal of Air Transport Management 67 (2): 85-93. [DOI:10.1016/j.jairtraman.2017.11.010]
 17. Ebrahimi, P., A. Hajmohammadi, & D. Khajeheian. 2019. Place branding and moderating role of social media, journal of Current Issues in Tourism 23 (14): 1723-1731 [DOI:10.1080/13683500.2019.1658725]
 18. Ebrahimi, P., A. Hajmohammadi, & D. Khajeheian. 2019. Place branding and moderating role of social media, journal of Current Issues in Tourism 23 (14): 1723-1731 [DOI:10.1080/13683500.2019.1658725]
 19. Freeman, R. E., R. Phillips, & R. Sisodia. 2020. Tensions in stakeholder theory. Business & Society 59 (2): 213-231. [DOI:10.1177/0007650318773750]
 20. Freeman, R. E., R. Phillips, & R. Sisodia. 2020. Tensions in stakeholder theory. Business & Society 59 (2): 213-231. [DOI:10.1177/0007650318773750]
 21. Foroudi, P., Z. Jin, S. Gupta, M. M. Foroudi, & P. J. Kitchen. 2018. Perceptional components of brand equity: Configuring the Symmetrical and Asymmetrical Paths to brand loyalty and brand purchase intention. Journal of Business Research 89 (1): 462-474. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.01.031]
 22. Foroudi, P., Z. Jin, S. Gupta, M. M. Foroudi, & P. J. Kitchen. 2018. Perceptional components of brand equity: Configuring the Symmetrical and Asymmetrical Paths to brand loyalty and brand purchase intention. Journal of Business Research 89 (1): 462-474. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.01.031]
 23. Greco, D., & B. Hedden. 2016. Uniqueness and metaepistemology. The Journal of Philosophy 113 (8): 365-395. [DOI:10.5840/jphil2016113825]
 24. Greco, D., & B. Hedden. 2016. Uniqueness and metaepistemology. The Journal of Philosophy 113 (8): 365-395. [DOI:10.5840/jphil2016113825]
 25. Helmi, J., K. Bridson, & R. Casidy. 2020. A typology of organisational stakeholder engagement with place brand identity. Journal of Strategic Marketing 28 (7): 620-638. [DOI:10.1080/0965254X.2019.1593224]
 26. Helmi, J., K. Bridson, & R. Casidy. 2020. A typology of organisational stakeholder engagement with place brand identity. Journal of Strategic Marketing 28 (7): 620-638. [DOI:10.1080/0965254X.2019.1593224]
 27. Iglesias, O., S. Markovic, & J. Rialp. 2019. How does sensory brand experience influence brand equity? Considering the roles of customer satisfaction, customer affective commitment, and employee empathy. Journal of Business Research 96 (1): 343-354. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.05.043]
 28. Iglesias, O., S. Markovic, & J. Rialp. 2019. How does sensory brand experience influence brand equity? Considering the roles of customer satisfaction, customer affective commitment, and employee empathy. Journal of Business Research 96 (1): 343-354. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.05.043]
 29. Jayswal, M., & P. Vora. 2019. Impact of Brand Association on Brand Equity with Specific Focus on Advergames in India. Journal of Creative Communications 14 (3): 271-284. [DOI:10.1177/0973258619866366]
 30. Jayswal, M., & P. Vora. 2019. Impact of Brand Association on Brand Equity with Specific Focus on Advergames in India. Journal of Creative Communications 14 (3): 271-284. [DOI:10.1177/0973258619866366]
 31. Jin, C., M. Yoon, & J. Lee. 2019. The influence of brand color identity on brand association and loyalty. Journal of Product & Brand Management 28 (1): 50-62. [DOI:10.1108/JPBM-09-2017-1587]
 32. Jin, C., M. Yoon, & J. Lee. 2019. The influence of brand color identity on brand association and loyalty. Journal of Product & Brand Management 28 (1): 50-62. [DOI:10.1108/JPBM-09-2017-1587]
 33. John, D. R., B. Loken, K. Kim, & A. B. Monga. 2006. Brand concept maps: A methodology for identifying brand association networks. Journal of marketing research 43 (4): 549-563. [DOI:10.1509/jmkr.43.4.549]
 34. John, D. R., B. Loken, K. Kim, & A. B. Monga. 2006. Brand concept maps: A methodology for identifying brand association networks. Journal of marketing research 43 (4): 549-563. [DOI:10.1509/jmkr.43.4.549]
 35. Kamboj, S., & B. Sarmah. 2018. Construction and validation of the customer social participation in brand communities' scale. Internet Research 28 (1): 46-73. [DOI:10.1108/IntR-01-2017-0011]
 36. Kamboj, S., & B. Sarmah. 2018. Construction and validation of the customer social participation in brand communities' scale. Internet Research 28 (1): 46-73. [DOI:10.1108/IntR-01-2017-0011]
 37. Keller, K. L. 2016. Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. AMS review 6 (1): 1-16. [DOI:10.1007/s13162-016-0078-z]
 38. Keller, K. L. 2016. Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. AMS review 6 (1): 1-16. [DOI:10.1007/s13162-016-0078-z]
 39. Kim, S. S., J. Y. J. Choe, & J. F. Petrick. 2018. The effect of celebrity on brand awareness, perceived quality, brand image, brand loyalty, and destination attachment to a literary festival. Journal of Destination Marketing & Management 9 (1): 320-329. [DOI:10.1016/j.jdmm.2018.03.006]
 40. Kim, S. S., J. Y. J. Choe, & J. F. Petrick. 2018. The effect of celebrity on brand awareness, perceived quality, brand image, brand loyalty, and destination attachment to a literary festival. Journal of Destination Marketing & Management 9 (1): 320-329. [DOI:10.1016/j.jdmm.2018.03.006]
 41. Kolodko, G. W. 2017. New pragmatism: in the quest for economics and development policy in the 21st century. Journal of Management and Business Administration. Central Europe 25 (2): 2-5. [DOI:10.7206/jmba.ce.2450-7814.192]
 42. Kolodko, G. W. 2017. New pragmatism: in the quest for economics and development policy in the 21st century. Journal of Management and Business Administration. Central Europe 25 (2): 2-5. [DOI:10.7206/jmba.ce.2450-7814.192]
 43. Kottemann, P., A. Plumeyer & R. Decker. 2018. Investigating feedback effects in the field of brand extension using brand concept maps. Baltic Journal of Management 13 (1): 41-64. [DOI:10.1108/BJM-02-2017-0031]
 44. Kottemann, P., A. Plumeyer & R. Decker. 2018. Investigating feedback effects in the field of brand extension using brand concept maps. Baltic Journal of Management 13 (1): 41-64. [DOI:10.1108/BJM-02-2017-0031]
 45. Hanson, T. A., M. R. Bryant & K. J. Lyman. 2019. Intercollegiate athletic programs, university brand equity and student satisfaction. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 31 (2): 25-39. [DOI:10.1108/IJSMS-10-2018-0102]
 46. Hanson, T. A., M. R. Bryant & K. J. Lyman. 2019. Intercollegiate athletic programs, university brand equity and student satisfaction. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 31 (2): 25-39. [DOI:10.1108/IJSMS-10-2018-0102]
 47. Labafi, S. 2020. 'Iranian Data protection policy in social media; an actor network theory Approach', In I. Williams (ed.), Contemporary Applications of Actor Network Theory. Singapore: Palgrave, Macmillan. [DOI:10.1007/978-981-15-7066-7_7]
 48. Labafi, S. 2020. 'Iranian Data protection policy in social media; an actor network theory Approach', In I. Williams (ed.), Contemporary Applications of Actor Network Theory. Singapore: Palgrave, Macmillan. [DOI:10.1007/978-981-15-7066-7_7]
 49. Lesmana, R., A. S. Widodo, & N. Sunardi. 2020. The Formation of Customer Loyalty from Brand Awareness and Perceived Quality through Brand Equity of Xiaomi Smartphone Users in South Tangerang. Jurnal Pemasaran Kompetitif 4 (1):1-12. [DOI:10.32493/jpkpk.v4i1.7211]
 50. Lesmana, R., A. S. Widodo, & N. Sunardi. 2020. The Formation of Customer Loyalty from Brand Awareness and Perceived Quality through Brand Equity of Xiaomi Smartphone Users in South Tangerang. Jurnal Pemasaran Kompetitif 4 (1):1-12. [DOI:10.32493/jpkpk.v4i1.7211]
 51. Lilius, J. 2019. Urban Parents and the Changing Consumption Landscapes in Helsinki. In Reclaiming Cities as Spaces of Middle-Class Parenthood, 87-110. Singapore: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-981-10-9010-3_6]
 52. Lilius, J. 2019. Urban Parents and the Changing Consumption Landscapes in Helsinki. In Reclaiming Cities as Spaces of Middle-Class Parenthood, 87-110. Singapore: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-981-10-9010-3_6]
 53. Li, Y. 2019. Deliberative policy analysis: towards a methodological orientation. Policy Studies 40 (5): 437-455. [DOI:10.1080/01442872.2019.1618812]
 54. Li, Y. 2019. Deliberative policy analysis: towards a methodological orientation. Policy Studies 40 (5): 437-455. [DOI:10.1080/01442872.2019.1618812]
 55. Mitra, S., & M. Jenamani. 2020. OBIM: A computational model to estimate brand image from online consumer review. Journal of Business Research 114 (1): 213-226. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.04.003]
 56. Mitra, S., & M. Jenamani. 2020. OBIM: A computational model to estimate brand image from online consumer review. Journal of Business Research 114 (1): 213-226. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.04.003]
 57. Phong, L., T. Nga, N. Hanh, & N. Minh. 2020. Relationship between brand association and customer loyalty: The case of online retail industry. Management Science Letters 10 (7): 1543-1552. [DOI:10.5267/j.msl.2019.12.012]
 58. Phong, L., T. Nga, N. Hanh, & N. Minh. 2020. Relationship between brand association and customer loyalty: The case of online retail industry. Management Science Letters 10 (7): 1543-1552. [DOI:10.5267/j.msl.2019.12.012]
 59. Ramesh, K., R. Saha, S. Goswami, & R. Dahiya. 2019. Consumer's response to CSR activities: Mediating role of brand image and brand attitude. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 26 (2): 377-387. [DOI:10.1002/csr.1689]
 60. Ramesh, K., R. Saha, S. Goswami, & R. Dahiya. 2019. Consumer's response to CSR activities: Mediating role of brand image and brand attitude. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 26 (2): 377-387. [DOI:10.1002/csr.1689]
 61. Simões, C., & R. Sebastiani. 2017. The nature of the relationship between corporate identity and corporate sustainability: Evidence from the retail industry. Business Ethics Quarterly 27 (3): 423-453. [DOI:10.1017/beq.2017.15]
 62. Simões, C., & R. Sebastiani. 2017. The nature of the relationship between corporate identity and corporate sustainability: Evidence from the retail industry. Business Ethics Quarterly 27 (3): 423-453. [DOI:10.1017/beq.2017.15]
 63. Smith, G., & A. French. 2011. Measuring the changes to leader brand associations during the 2010 election campaign. Journal of Marketing Management 27 (7): 718-735. [DOI:10.1080/0267257X.2011.587825]
 64. Smith, G., & A. French. 2011. Measuring the changes to leader brand associations during the 2010 election campaign. Journal of Marketing Management 27 (7): 718-735. [DOI:10.1080/0267257X.2011.587825]
 65. Wäckerlin, N., T. Hoppe, M. Warnier, & W. M. de Jong. 2020. Comparing city image and brand identity in polycentric regions using network analysis. Place Branding and Public Diplomacy 16 (1): 80-96. [DOI:10.1057/s41254-019-00128-4]
 66. Wäckerlin, N., T. Hoppe, M. Warnier, & W. M. de Jong. 2020. Comparing city image and brand identity in polycentric regions using network analysis. Place Branding and Public Diplomacy 16 (1): 80-96. [DOI:10.1057/s41254-019-00128-4]
 67. Zenker, S. 2014. Measuring place brand equity with the advanced Brand Concept Map (aBCM) method. Place Branding and Public Diplomacy 10 (2): 158-166. [DOI:10.1057/pb.2014.2]
 68. Zenker, S. 2014. Measuring place brand equity with the advanced Brand Concept Map (aBCM) method. Place Branding and Public Diplomacy 10 (2): 158-166. [DOI:10.1057/pb.2014.2]