اثرات متقابل کلان‌ساختارهای اجتماعی در پدیدۀ سرقت علمی (مطالعۀ موردی: ایران)

نویسنده

دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، بررسی شده که عوامل اجتماعی وقوع پدیدۀ سرقت علمی با چه نظمی رخ می‎دهند و به چه شیوۀ معتبری می‌توان آن را توضیح داد. برای این کار از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. سه مدل مفهومی مستند (مدل ساختاری، مدل پارادایمی، و مدل سیستمی) ترسیم شده که هفت سازۀ مشترک دارند. داده‌ها با پرسشنامۀ اعتباریابی‌شده‌ای که با استفاده از این هفت‌ سازه ساخته شده، از ۵۴۰ نفر دانشجوی ارشد و دکتری ۳۶ دانشگاه جامع کشور که با نمونه‌گیری خوشه‎ای و سپس سیستماتیک انتخاب شده بودند، گردآوری گردید و داده‌ها با نرم‎افزار «پی‎ال‎اس» نسخۀ ۳-۳-۳ تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل سیستمی نظم رخداد را بهتر از بقیه نشان می‎دهد و فرض یک رد شد. با توجه به این مدل، نظم وقوع بدین‌ترتیب است که سرمایه‎داری دولتی (اقتصاد رانتی، تخصص‎زدودگی و کالایی‌شدن دانش) و رسوبات فرهنگی (گفتمان‎های سنتی و علم ایدئولوژیک) به‌عنوان ورودی‎های سیستم اجتماعی-تکنیکی دانشگاه، منجر به فرایندهایی چون صورت‎گرایی پژوهشی (پژوهش ماشینی و غلبۀ وجه خطابی) و آموزش غیرانتقادی (نگاه آموزشی به پژوهش) می‌شود، و خروجی آن ورودی‎ها و این فرایندها، بی‎تفاوتی (مبادلۀ فاسد) و دانشگاه دیوان‌سالار (ارزیابی ایستا و ضعف کنترل) است. فرض دو تأیید شد و نشان داده شد که متغیرهای اقتصادی، اثر بیشتری نسبت به بقیۀ متغیرها دارند. فرض سه نیز رد شد و معلوم گردید که عامل «عادت‎وارۀ مَدرَسی» (اشرافیت علمی و تک‌افتادگی» متغیر میانجی مهم‌تری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactional Effects of Macro Scale Social Factors in the Plagiarism Phenomenon: a case of Iran

نویسنده [English]

 • Mahdi Shaghaghi
چکیده [English]

Plagiarism happens in a structure, and “other individuals” are very important in its occurance, so it can’t be a mere psychological phenomenon and must be concieved as social one, because structures have undebatable effect on act’s shape. Thus, plagiarism should be analyzed with societal variables. But we can design several models for explanation of its occurrence and order of involved variables. In this research the aim is to demonstrate and explain how the involved societal variables of plagiarism are organized to play their role in this phenomenon. For this reason, the Structural Equation Modeling method was used. Three valid models (structural, paradigmatic, systemic) and seven documented variables were adopted for examination. Needed data were gathered by means of a validated questionnaire from 540 master and PhD students in 36 largest universities in Iran selected randomly by multi-stage clustering method and then systematic choosing in each cluster. The gathered data was analyzed by Partial Least Square algorithm in PLS soft (version 3.3.3.). Three hypotheses were examined: 1. Structural model can better explain the order of occurance of variables in this phenomenon than other ones. 2. Economically observed variables are more effective than other ones. 3. Research formalism is more important mediator than other ones. Findings showed that systemic model has better fit indices than others and first hypothesis was rejected. Considering this model, the order of occurance of involved variables could be such that governmental capitalism (rental economics, erosion of specialization, commodification of knowledge) and cultural depositories (traditional discourses and ideological science) as inputs lead to process such as research formalism (mechanical research and dominance of rhethoric in research), scholastic habitus (scientific oligarchy and isolated researchers) and uncritical education (educational view to research). This process eventually lead to outputs such as indifference (immoral trade-off) and bureaucratic university (static evaluation and weakness of control). Second hypothesis was approved, and findings showed that economic observed variables are more effective than others in plagiarism phenomenon. Third hypothesis also was rejected, and findings showed that “scholastic habitus” (scientific oligarchy and isolated researchers) are more important mediators than research formalism and uncritical education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plagiarism
 • academic ethics
 • Scientific Ethics
 • academic misconduct
 • Research ethics
 1. دو تویت، ماتیلدا و استفان دوتویت. 2001. لیزرل محاوره‎ای؛ راهنمای کاربران. ترجمۀ علی دلاور، حسن‎علی ویس‌کرمی و محمد زرین‎جویی‌. 1392. تهران: نشر ارسباران.
 2. دو تویت، ماتیلدا و استفان دوتویت. 2001. لیزرل محاوره‎ای؛ راهنمای کاربران. ترجمۀ علی دلاور، حسن‎علی ویس‌کرمی و محمد زرین‎جویی‌. 1392. تهران: نشر ارسباران.
 3. چوپانی، حیدر، سید علی سیادت، و سعید رجایی‌پور. 1399. عوامل سازمانی مرتبط با سوء رفتار پژوهشی با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای در پژوهش. اخلاق در علوم و فناوری 15 (1): 71-78.
 4. چوپانی، حیدر، سید علی سیادت، و سعید رجایی‌پور. 1399. عوامل سازمانی مرتبط با سوء رفتار پژوهشی با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای در پژوهش. اخلاق در علوم و فناوری 15 (1): 71-78.
 5. شقاقی، مهدی. 1395. طراحی مدل توسعۀ اخلاق اطلاعات میان دانشجویان ایران. رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران.
 6. شقاقی، مهدی. 1395. طراحی مدل توسعۀ اخلاق اطلاعات میان دانشجویان ایران. رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران.
 7. شقاقی، مهدی. 1397. ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ سنجش عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 29 (3): 7-29.
 8. شقاقی، مهدی. 1397. ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ سنجش عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 29 (3): 7-29.
 9. صالحی، لیلی، و معصومه قاسم‎‌زاده. 1397. کاربرد الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیش‎بینی عوامل مؤثر بر قصد سرقت علمی. توسعۀ آموزش در علوم پزشکی 11 (31): 41-50.
 10. صالحی، لیلی، و معصومه قاسم‎‌زاده. 1397. کاربرد الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیش‎بینی عوامل مؤثر بر قصد سرقت علمی. توسعۀ آموزش در علوم پزشکی 11 (31): 41-50.
 11. عابدینی، یاسمین. 1394. ارائۀ الگوی ساختاری از روابط اهداف پیشرفت، نگرش به سرقت علمی، و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی 5 (11): 143-160.
 12. عابدینی، یاسمین. 1394. ارائۀ الگوی ساختاری از روابط اهداف پیشرفت، نگرش به سرقت علمی، و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی 5 (11): 143-160.
 13. عمیدی، علی. 1393. نظریۀ نمونه‌گیری و کاربردهای آن (جلد اول). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 14. عمیدی، علی. 1393. نظریۀ نمونه‌گیری و کاربردهای آن (جلد اول). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 15. فروند، ژولین. 1974. نظریه‌های مربوط به علوم انسانی. ترجمۀ علی محمد کاردان. 1393. چاپ ششم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 16. فروند، ژولین. 1974. نظریه‌های مربوط به علوم انسانی. ترجمۀ علی محمد کاردان. 1393. چاپ ششم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 17. فی، برایان. 1996. پارادایم‌شناسی علوم انسانی. ترجمۀ مرتضی مردی‌ها. 1389. تهران: دانشگاه امام صادق، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 18. فی، برایان. 1996. پارادایم‌شناسی علوم انسانی. ترجمۀ مرتضی مردی‌ها. 1389. تهران: دانشگاه امام صادق، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 19. کُربین، جولیت، و اَنسلم استراوس. 1998. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای. ترجمۀ ابراهیم افشار. 1390. تهران: نشر نی.
 20. کُربین، جولیت، و اَنسلم استراوس. 1998. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای. ترجمۀ ابراهیم افشار. 1390. تهران: نشر نی.
 21. گرشاسپی فخر، سعید. 1390. ارتباط بین بیکاری و سرقت علمی در ایران. فصلنامۀ رفاه اجتماعی 11 (40): 401-423.
 22. گرشاسپی فخر، سعید. 1390. ارتباط بین بیکاری و سرقت علمی در ایران. فصلنامۀ رفاه اجتماعی 11 (40): 401-423.
 23. منصوری، علی. 1395. رئالیسم ساختاری. دانشنامۀ آنلاین پژوهه، وابسته به پژوهشگاه باقرالعلوم. بازیابی‌شده از: http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37766‌ (دسترسی در 20 فروردین 1400).
 24. منصوری، علی. 1395. رئالیسم ساختاری. دانشنامۀ آنلاین پژوهه، وابسته به پژوهشگاه باقرالعلوم. بازیابی‌شده از: http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37766‌ (دسترسی در 20 فروردین 1400).
 25. ناصری، احمد، و معصومه فتحی. 1397. بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان ارشد حسابداری به سرقت علمی. پژوهش‌های تجربی حسابداری 7 (4): 1-20.
 26. ناصری، احمد، و معصومه فتحی. 1397. بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان ارشد حسابداری به سرقت علمی. پژوهش‌های تجربی حسابداری 7 (4): 1-20.
 27. نوری، ناصر، عباسعلی زارعی موینی، و رجب اسفندیاری. 1399. رابطه بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته زبان انگلیسی در ایران. فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه 53 (4): 197-224.
 28. نوری، ناصر، عباسعلی زارعی موینی، و رجب اسفندیاری. 1399. رابطه بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته زبان انگلیسی در ایران. فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه 53 (4): 197-224.
 29. همتی علمدار، قربان، ستاره شجاعی، قاسم سلیمی، و محمدصادق ارجمندی. 1396. مقایسه رفتار سرقت علمی و عوامل مؤثر بر سرقت علمی در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). نامۀ آموزش عالی 37: 61-77.
 30. همتی علمدار، قربان، ستاره شجاعی، قاسم سلیمی، و محمدصادق ارجمندی. 1396. مقایسه رفتار سرقت علمی و عوامل مؤثر بر سرقت علمی در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). نامۀ آموزش عالی 37: 61-77.
 31. Anam, Fatima, Kenneth Khavwandiza Sunguh, Asad Abbas Abdul Mannan, and Samira Hosseini. 2020. Impact of pressure, self-efficacy, and self-competency on students' plagiarism in higher education. Journal of Accountability in Research 27 (1): 32-48. [DOI:10.1080/08989621.2019.1699070]
 32. Anam, Fatima, Kenneth Khavwandiza Sunguh, Asad Abbas Abdul Mannan, and Samira Hosseini. 2020. Impact of pressure, self-efficacy, and self-competency on students' plagiarism in higher education. Journal of Accountability in Research 27 (1): 32-48. [DOI:10.1080/08989621.2019.1699070]
 33. Babaii, E., & H. Nejadghanbar. 2017. Plagiarism among Iranian Graduate Students of Language Studies: Perspectives and Causes. Ethics and Behavior 27 (3): 240-258. [DOI:10.1080/10508422.2016.1138864]
 34. Babaii, E., & H. Nejadghanbar. 2017. Plagiarism among Iranian Graduate Students of Language Studies: Perspectives and Causes. Ethics and Behavior 27 (3): 240-258. [DOI:10.1080/10508422.2016.1138864]
 35. Bokosmaty, S., J. Ehrich, J. Eady, M. J. & K. Bell. 2019. Anadian university students' gendered attitudes toward plagiarism. Journal of Further and Higher Education 43 (2): 276-290.
 36. Bokosmaty, S., J. Ehrich, J. Eady, M. J. & K. Bell. 2019. Anadian university students' gendered attitudes toward plagiarism. Journal of Further and Higher Education 43 (2): 276-290.
 37. Dijkstra, T. K. & J. Henseler. 2015. Consistent Partial Least Squares Path Modeling. MIS Quarterly 39 (2): 297-316. [DOI:10.25300/MISQ/2015/39.2.02]
 38. Dijkstra, T. K. & J. Henseler. 2015. Consistent Partial Least Squares Path Modeling. MIS Quarterly 39 (2): 297-316. [DOI:10.25300/MISQ/2015/39.2.02]
 39. Farahian, Majed, Farshad Parhamnia, & Farnaz Avarzamani. 2020. Plagiarism in theses: A nationwide concern from the perspective of university instructors. Cogent Social Sciences 6 (1) [published online]. [DOI:10.1080/23311886.2020.1751532]
 40. Farahian, Majed, Farshad Parhamnia, & Farnaz Avarzamani. 2020. Plagiarism in theses: A nationwide concern from the perspective of university instructors. Cogent Social Sciences 6 (1) [published online]. [DOI:10.1080/23311886.2020.1751532]
 41. Feather, N. T. & I. R. Mckee. 2014. Deservingness, liking relations, schadenfreude, and other discrete emotions in the context of the outcomes of plagiarism. Australian Journal of Psychology 66 (1): 18-27. [DOI:10.1111/ajpy.12030]
 42. Feather, N. T. & I. R. Mckee. 2014. Deservingness, liking relations, schadenfreude, and other discrete emotions in the context of the outcomes of plagiarism. Australian Journal of Psychology 66 (1): 18-27. [DOI:10.1111/ajpy.12030]
 43. Floridi, L. 2008. A Defence of Structural Realism. Synthese 161 (2): 219-253. [DOI:10.1007/s11229-007-9163-z]
 44. Floridi, L. 2008. A Defence of Structural Realism. Synthese 161 (2): 219-253. [DOI:10.1007/s11229-007-9163-z]
 45. Geels, F. W., & R. Kemp. 2007. Dynamics in socio-technical systems: Typology of change processes and contrasting case studies. Technology in Society 29 (4): 441-455. [DOI:10.1016/j.techsoc.2007.08.009]
 46. Geels, F. W., & R. Kemp. 2007. Dynamics in socio-technical systems: Typology of change processes and contrasting case studies. Technology in Society 29 (4): 441-455. [DOI:10.1016/j.techsoc.2007.08.009]
 47. Hair, J. F. H., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, & M. Sarstedt. 2017. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 2nd edition. Los Angeles: Sage.
 48. Hair, J. F. H., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, & M. Sarstedt. 2017. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 2nd edition. Los Angeles: Sage.
 49. Henseler, J., C. M. Ringle, & R. R. Sinkovics. 2009. The use of partial least squares path modelling in international marketing. Advances in International Marketing 20 (1): 277-319. [DOI:10.1108/S1474-7979(2009)0000020014]
 50. Henseler, J., C. M. Ringle, & R. R. Sinkovics. 2009. The use of partial least squares path modelling in international marketing. Advances in International Marketing 20 (1): 277-319. [DOI:10.1108/S1474-7979(2009)0000020014]
 51. Hoyle, R. H. (ed.). 2012. Handbook of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 52. Hoyle, R. H. (ed.). 2012. Handbook of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 53. Hu, Guangwei, & Yunhua Shen. 2020. Chinese university teachers' perceptions and practices regarding plagiarism: knowledge, stance, and intertextual competence. Ethics and Behavior [published online]. [DOI:10.1080/10508422.2020.1776616]
 54. Hu, Guangwei, & Yunhua Shen. 2020. Chinese university teachers' perceptions and practices regarding plagiarism: knowledge, stance, and intertextual competence. Ethics and Behavior [published online]. [DOI:10.1080/10508422.2020.1776616]
 55. Ives, B., & L. Giukin. 2019. Patterns and Predictors of Academic Dishonesty in Moldovan University Students. Journal of Academic Ethics 18 (1): 71-88. [DOI:10.1007/s10805-019-09347-z]
 56. Ives, B., & L. Giukin. 2019. Patterns and Predictors of Academic Dishonesty in Moldovan University Students. Journal of Academic Ethics 18 (1): 71-88. [DOI:10.1007/s10805-019-09347-z]
 57. Kasler, Jonathan, Leehu Zysberg & Raya Gal. 2020. Culture, collectivism-individualism and college student plagiarism. Ethics and Behavior [published online]. [DOI:10.1080/10508422.2020.1812396]
 58. Kasler, Jonathan, Leehu Zysberg & Raya Gal. 2020. Culture, collectivism-individualism and college student plagiarism. Ethics and Behavior [published online]. [DOI:10.1080/10508422.2020.1812396]
 59. Kell Tremayne, & Guy J. Curtis. 2021. Attitudes and understanding are only part of the story: selfcontrol, age and self-imposed pressure predict plagiarism over and above perceptions of seriousness and understanding. Assessment and Evaluation in Higher Education 46 (2): 208-216. [DOI:10.1080/02602938.2020.1764907]
 60. Kell Tremayne, & Guy J. Curtis. 2021. Attitudes and understanding are only part of the story: selfcontrol, age and self-imposed pressure predict plagiarism over and above perceptions of seriousness and understanding. Assessment and Evaluation in Higher Education 46 (2): 208-216. [DOI:10.1080/02602938.2020.1764907]
 61. Khathayut, P., C. Walker-Gleaves, & S. Humble. 2020. Using the theory of planned behaviour to understand Thai students' conceptions of plagiarism within their undergraduate programmes in higher education. Studies in Higher Education [published online]. [DOI:10.1080/03075079.2020.1750584]
 62. Khathayut, P., C. Walker-Gleaves, & S. Humble. 2020. Using the theory of planned behaviour to understand Thai students' conceptions of plagiarism within their undergraduate programmes in higher education. Studies in Higher Education [published online]. [DOI:10.1080/03075079.2020.1750584]
 63. Khemiss, M., L. Berrezouga, M. Ben Khelifa, T. Masmoudi, and H. Ben Saad. 2019. Understanding of plagiarism among North-African university hospital doctors (UHDs): a pilot study. Accountability in Research 26 (2): 65-84. [DOI:10.1080/08989621.2018.1561290]
 64. Khemiss, M., L. Berrezouga, M. Ben Khelifa, T. Masmoudi, and H. Ben Saad. 2019. Understanding of plagiarism among North-African university hospital doctors (UHDs): a pilot study. Accountability in Research 26 (2): 65-84. [DOI:10.1080/08989621.2018.1561290]
 65. Lin, Yang, & Kathleen D. Clark. 2021. Speech assignments and plagiarism in first year public speaking classes: an investigation of students' moral attributes in relation to their behavioral intention. Communication Quarterly 69 (1): 23-42. [DOI:10.1080/01463373.2020.1864429]
 66. Lin, Yang, & Kathleen D. Clark. 2021. Speech assignments and plagiarism in first year public speaking classes: an investigation of students' moral attributes in relation to their behavioral intention. Communication Quarterly 69 (1): 23-42. [DOI:10.1080/01463373.2020.1864429]
 67. Pandoi, Deepika, Sanjaya Singh Gaur, & Anup Kumar Gupta. 2019. Role of virtues in the relationship between shame and tendency to plagiarise Study in the context of higher education. International Journal of Educational Management 33 (1): 66-85. [DOI:10.1108/IJEM-02-2018-0074]
 68. Pandoi, Deepika, Sanjaya Singh Gaur, & Anup Kumar Gupta. 2019. Role of virtues in the relationship between shame and tendency to plagiarise Study in the context of higher education. International Journal of Educational Management 33 (1): 66-85. [DOI:10.1108/IJEM-02-2018-0074]
 69. Santoso, A., & F. R. Cahaya. 2019. Factors influencing plagiarism by accounting lecturers. Accounting Education 28 (4): 401-425. [DOI:10.1080/09639284.2018.1523736]
 70. Santoso, A., & F. R. Cahaya. 2019. Factors influencing plagiarism by accounting lecturers. Accounting Education 28 (4): 401-425. [DOI:10.1080/09639284.2018.1523736]
 71. Shaghaghi, M. & M. R. Vasfi. 2019. An Investigation into the Underpinning Factors of Plagiarism among Universities in Iran. LIBRI 69 (3): 201-212. [DOI:10.1515/libri-2017-0100]
 72. Shaghaghi, M. & M. R. Vasfi. 2019. An Investigation into the Underpinning Factors of Plagiarism among Universities in Iran. LIBRI 69 (3): 201-212. [DOI:10.1515/libri-2017-0100]
 73. Tremayne, K. & G. J. Curtis. 2021. Attitudes and understanding are only part of the story: self-control, age and self-imposed pressure predict plagiarism over and above perceptions of seriousness and understanding. Assessment & Evaluation in Higher Education 46 (2): 208-219. [DOI:10.1080/02602938.2020.1764907]
 74. Tremayne, K. & G. J. Curtis. 2021. Attitudes and understanding are only part of the story: self-control, age and self-imposed pressure predict plagiarism over and above perceptions of seriousness and understanding. Assessment & Evaluation in Higher Education 46 (2): 208-219. [DOI:10.1080/02602938.2020.1764907]