واکاوی مفاهیم تشکیل‌دهنده و توسعه و ارزیابی مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان؛ اصفهان؛ ایران.

2 دانشگاه کوروینوس بوداپست، بوداپست، مجارستان؛

3 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه اصفهان؛ اصفهان، ایران؛

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش توسعه و ارزیابی مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیاست. برای این منظور، عناصر اصلی و فرعی و خصیصه‌ها شناسایی شدند. این پژوهش از نوع توسعه‌ای بوده و ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه وارسی محقق‌ساخته است. این مطالعه با استفاده از رویکرد آمیخته و با روش‌های مطالعه اسنادی، گروه کانونی، مدل‌سازی داده و ارزیابی مدل برای دستیابی به اهداف انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش در روش اسنادی منابع بازیابی‌شده در حوزه اینترنت اشیا، اشیای فیزیکی و مجازی، و‌ در روش گروه کانونی، متخصصان حوزه‌های اینترنت اشیا و کتابخانه دیجیتال بود. در این بخش ۹ نفر به ‌شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در این بخش ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بود و روش تحلیل، کلیدواژه در بافت بود. ابزار تجزیه و تحلیل در روش گروه کانونی به‌صورت دستی، در بخش مدل‌سازی نرم‌افزار «پروتژه» و «تری‌دی‌مکس»، در بخش ارزیابی مدل، پلاگین ارزیابی نرم‌افزار «پروتژه» بود. 
بر اساس یافته‌های روش اسنادی (بررسی ۱۰ مدل و هستان‌شناسی هسته در حوزه اینترنت اشیا، اشیای فیزیکی و مجازی)، ۴۴ عنصر اصلی، ۱۰۸ عنصر فرعی، و ۶۲ خصیصه، به‌عنوان هسته اولیه تشکیل‌دهنده عناصر اصلی، فرعی، و خصیصه‌های مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی در کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا استخراج گردید. بر اساس یافته‌های گروه کانونی، ۹ عنصر اصلی، شامل کاربر اطلاعاتی، دستگاه کاربر، سرور کتابخانه دیجیتال، خدمات اطلاعاتی خودکار، منابع فیزیکی، منابع مجازی‌، کلیه منابع اطلاعاتی در وب، منابع اطلاعاتی موجود در سرور کتابخانه دیجیتال، و امنیت و حفاظت از داده‌ها شناسایی و تعیین گردید. همچنین، ۲۷ عنصر فرعی و ۳۸ خصیصه برای عناصر اصلی شناسایی شد. سرانجام، مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا توسعه داده شد. در این مدل چگونگی ارتباط و تعامل عناصر با یکدیگر ترسیم گردید. ارزیابی مدل نشان داد که ساختار سلسله‌مراتبی عناصر متراکم نیست و به برخی از انواع ویژگی‌ها و محدودیت‌های ویژگی توجه نشده است.
به‌طور کلی، برای بهره‌گیری از اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها باید با استفاده از روش‌های مدل‌سازی تمامی عناصر و خصیصه‌های اساسی در اینترنت اشیا در مدلی که ساختار منطقی پایگاه داده سیستم اطلاعاتی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال را تشکیل می‌دهد، دخالت داده شود و بر آن منطبق گردد. این مدل می‌تواند به‌عنوان نقشه پایگاه داده برای متخصصان و طراحان پایگاه داده عمل ‌کند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Constituent Concepts and Development and Evaluation of the Scientific Information Exchange Model at Digital Library on Internet of Things

نویسندگان [English]

 • Nayere Soleimanzade 1
 • Asefeh Asemi 2
 • Mozafar CheshmehSohrabi 3
 • Ahmad Shabani 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to develop and evaluate a scientific information exchange model at digital library on Internet of things. In order to attain the objective, the model’s components are extracted first.

This study is a developmental study using mixed method consisting of documentary, focus group, data modeling, and quantitative evaluation methods. The study population in the documentary section includes the study of information resources retrieved in related subjects. The study population in the focus group section consists of 9 experts in “Internet of things” and “digital library”. Data gathering procedure was done by applying a checklist, and Edraw Max, Protégé, evaluation tab of Protégé software is applied for the analysis.

Based on the findings of the documentary method (examining 10 core models and ontologies in the field of Internet of Things, physical and virtual objects), 44 key concepts, 108 sub-concepts, and 62 attributes constitute the primary core elements of scientific information exchange model at digital library in the context of internet of things. The findings showed that the 9 main classes, namely “end-user”, “librarian”, “microcomputer”, “digital library server”, “automated information services”, “physical resources”, “virtual resources”, “information resources on the digital library server”, and “security” in general model of scientific information exchange are very contributive. In general, 27 sub-classes and 38 attributes are identified for the main classes for this purpose. In this model, the way the classes communicate and interact with one another is illustrated to justify this theme. The evaluation of the model showed that the hierarchical structure of the concepts is not dense and some types of property and property restriction have not been considered.

To make use of Internet of Things in libraries, the modeling of all the essential elements and properties of the internet of things in libraries must be incorporated into a model that constitutes the logical structure of the digital library scientific information exchange database system. This model can serve as a database map for database professionals and designers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • internet of things
 • Scientific Information Exchange
 • Digital library
 • Data Modeling
 • Model Developing
 • Model Evaluation
 1. Ali, S. H., S. H. Khusro, I. Ullah, A. Khan, & I. Khan. 2017. SmartOntoSensor: Ontology for Semantic Interpretation of Smartphone Sensors Data for Context-Aware Applications. Journal of Sensors 2017: 1-26. [DOI:10.1155/2017/8790198]
 2. Ali, S. H., S. H. Khusro, I. Ullah, A. Khan, & I. Khan. 2017. SmartOntoSensor: Ontology for Semantic Interpretation of Smartphone Sensors Data for Context-Aware Applications. Journal of Sensors 2017: 1-26. [DOI:10.1155/2017/8790198]
 3. Ashton, K. 2009. That 'Internet of Things' Thing, In the real world, things matter more than ideas. RFID (Radio-frequency identification) Journal 1-2. Available at: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. (accessed July 20, 2018)
 4. Ashton, K. 2009. That 'Internet of Things' Thing, In the real world, things matter more than ideas. RFID (Radio-frequency identification) Journal 1-2. Available at: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. (accessed July 20, 2018)
 5. Barnaghi, P., W. Wang , L. Dong, & C. Wang, C. 2013. A linked-data model for semantic sensor streams. In: Green Computing and Communications (GreenCom), 2013 IEEE and Internet of Things (iThings/CPSCom), IEEE International Conference on and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, Aug 2013: 468- 475. NW Washington, DCUnited States [DOI:10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.95]
 6. Barnaghi, P., W. Wang , L. Dong, & C. Wang, C. 2013. A linked-data model for semantic sensor streams. In: Green Computing and Communications (GreenCom), 2013 IEEE and Internet of Things (iThings/CPSCom), IEEE International Conference on and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, Aug 2013: 468- 475. NW Washington, DCUnited States [DOI:10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.95]
 7. Bauer Martin, Bui Nicola, De Loof Jourik, Magerkurth Carsten, Nettstra¨ter Andreas, Stefa Julinda, & Walewski Joachim W. 2013. IoT Reference Model. Book chapter, In book: River Publishers Series in Communications. Editors: Ovidiu Vermesan, Peter Fries. Chapter: Chapter 3 - IoT Applications -(Aalborg Denmark: Value Creation for Industry Publisher: River Publishers. [DOI:10.1007/978-3-642-40403-0_7]
 8. Bauer Martin, Bui Nicola, De Loof Jourik, Magerkurth Carsten, Nettstra¨ter Andreas, Stefa Julinda, & Walewski Joachim W. 2013. IoT Reference Model. Book chapter, In book: River Publishers Series in Communications. Editors: Ovidiu Vermesan, Peter Fries. Chapter: Chapter 3 - IoT Applications -(Aalborg Denmark: Value Creation for Industry Publisher: River Publishers. [DOI:10.1007/978-3-642-40403-0_7]
 9. Bermudez-Edo, M., T. Elsaleh, P. Barnaghi, & K. Taylor. 2017. IoT-Lite: A Lightweight Semantic Model for the Internet of Things. In: 2016 Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence & Computing, 18 - 21 July 2016. Toulouse, France. [DOI:10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP-SmartWorld.2016.0035]
 10. Bermudez-Edo, M., T. Elsaleh, P. Barnaghi, & K. Taylor. 2017. IoT-Lite: A Lightweight Semantic Model for the Internet of Things. In: 2016 Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence & Computing, 18 - 21 July 2016. Toulouse, France. [DOI:10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP-SmartWorld.2016.0035]
 11. Choi, H. S., & W. S. Rhee. 2014. IoT-Based User-Driven Service Modeling Environment for a Smart Space Management System. Sensors 2014 (14): 22039-22064. [DOI:10.3390/s141122039]
 12. Choi, H. S., & W. S. Rhee. 2014. IoT-Based User-Driven Service Modeling Environment for a Smart Space Management System. Sensors 2014 (14): 22039-22064. [DOI:10.3390/s141122039]
 13. Computer network - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network (accessed Nov. 19, 2019)
 14. Computer network - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network (accessed Nov. 19, 2019)
 15. Daniele, L., F. D. Hartog, J. Roes. 2015. Created in Close Interaction with the Industry: The Smart Appliances REFerence (SAREF) Ontology. International Workshop Formal Ontologies Meet Industries. Proceedings. Springer International Publishing Switzerland. [DOI:10.1007/978-3-319-21545-7_9]
 16. Daniele, L., F. D. Hartog, J. Roes. 2015. Created in Close Interaction with the Industry: The Smart Appliances REFerence (SAREF) Ontology. International Workshop Formal Ontologies Meet Industries. Proceedings. Springer International Publishing Switzerland. [DOI:10.1007/978-3-319-21545-7_9]
 17. Data modeling- Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Data_modeling#Data_models (accessed July 17, 2019)
 18. Data modeling- Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Data_modeling#Data_models (accessed July 17, 2019)
 19. Dauwed, M. A., J. Yahaya, Z. Mansor, & A. R. Hamdan. 2018. Determinants of Internet of Things Services Utilization in Health Information Exchange. Journal of Engineering and Applied Sciences 13: 10490-10501.
 20. Dauwed, M. A., J. Yahaya, Z. Mansor, & A. R. Hamdan. 2018. Determinants of Internet of Things Services Utilization in Health Information Exchange. Journal of Engineering and Applied Sciences 13: 10490-10501.
 21. _____. 2018. Human factors for IoT services utilization for health information exchange. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 96 (8): 2095-2105.
 22. _____. 2018. Human factors for IoT services utilization for health information exchange. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 96 (8): 2095-2105.
 23. De, S., P. Barnaghi, M. Bauer, & S. Meissner. 2011. Service Modelling for the Internet of Things. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. Leipzig University, Leipzig, Germany. 949-955.
 24. De, S., P. Barnaghi, M. Bauer, & S. Meissner. 2011. Service Modelling for the Internet of Things. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. Leipzig University, Leipzig, Germany. 949-955.
 25. Dong, J., & Z. Zhou. 2015. Research on the ontology-based collaborative description model. 2015 4th International Conference on Mechatronics, Materials, Chemistry and Computer Engineering, Xi'an, China. [DOI:10.2991/icmmcce-15.2015.344]
 26. Dong, J., & Z. Zhou. 2015. Research on the ontology-based collaborative description model. 2015 4th International Conference on Mechatronics, Materials, Chemistry and Computer Engineering, Xi'an, China. [DOI:10.2991/icmmcce-15.2015.344]
 27. Drucker, F. 2015. Internet of Things, Position Paper on Standardization for IoT technologies, European Research Cluster on the internet of things. European Communities.
 28. Drucker, F. 2015. Internet of Things, Position Paper on Standardization for IoT technologies, European Research Cluster on the internet of things. European Communities.
 29. Espada, J. P., O. S. Martínez, B. C.P.G. Bustelo, & J. M. C. Lovelle. 2011. Virtual objects on the internet of things, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 1 (4): 23-29. [DOI:10.9781/ijimai.2011.144]
 30. Espada, J. P., O. S. Martínez, B. C.P.G. Bustelo, & J. M. C. Lovelle. 2011. Virtual objects on the internet of things, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 1 (4): 23-29. [DOI:10.9781/ijimai.2011.144]
 31. Fortino, G., M. Lackovic, W. Russo, & P. Trunfio. 2013. A discovery service for smart objects over an agent-based middleware. In: M. Pathan, G. Wei, & G. Fortino. (eds.) Lecture notes in computer science, LNCS 8223: 281-293. Heidelberg: Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-41428-2_23]
 32. Fortino, G., M. Lackovic, W. Russo, & P. Trunfio. 2013. A discovery service for smart objects over an agent-based middleware. In: M. Pathan, G. Wei, & G. Fortino. (eds.) Lecture notes in computer science, LNCS 8223: 281-293. Heidelberg: Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-41428-2_23]
 33. Fortino, G., W. Russo, A. Rovella, & C. Savaglio. 2014. On the classification of cyberphysical smart objects in internet of things. In: International Workshop on Networks of Cooperating Objects for Smart Cities (UBICITEC 2014) 1156: 76-84. Berlin, Germany
 34. Fortino, G., W. Russo, A. Rovella, & C. Savaglio. 2014. On the classification of cyberphysical smart objects in internet of things. In: International Workshop on Networks of Cooperating Objects for Smart Cities (UBICITEC 2014) 1156: 76-84. Berlin, Germany
 35. Gao, L., & X. Bai. 2014. A unified perspective on the factors influencing consumer acceptance of internet of things technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 26 (2):211-231. [DOI:10.1108/APJML-06-2013-0061]
 36. Gao, L., & X. Bai. 2014. A unified perspective on the factors influencing consumer acceptance of internet of things technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 26 (2):211-231. [DOI:10.1108/APJML-06-2013-0061]
 37. Giordano, A., G. Spezzano, & A. Vinci. 2016. A Smart Platform for Large-Scale Cyber-Physical Systems. In: A. Guerrieri, V. Loscri, A. Rovella, & G. Fortino (Editors). Management of Cyber Physical Objects in the Future Internet of Things. Berlin: Springer: 115-134. [DOI:10.1007/978-3-319-26869-9_6]
 38. Giordano, A., G. Spezzano, & A. Vinci. 2016. A Smart Platform for Large-Scale Cyber-Physical Systems. In: A. Guerrieri, V. Loscri, A. Rovella, & G. Fortino (Editors). Management of Cyber Physical Objects in the Future Internet of Things. Berlin: Springer: 115-134. [DOI:10.1007/978-3-319-26869-9_6]
 39. Gorges, M., Dumont, G.A., Petersen, C.L., Ansermino, J.M. (2014). Using machine-to-machine Internet of Things communication to simplify medical device information exchange. 4th International Conference on the Internet of Things. In: Cambridge, MA. [DOI:10.1109/IOT.2014.7030114]
 40. Gorges, M., Dumont, G.A., Petersen, C.L., Ansermino, J.M. (2014). Using machine-to-machine Internet of Things communication to simplify medical device information exchange. 4th International Conference on the Internet of Things. In: Cambridge, MA. [DOI:10.1109/IOT.2014.7030114]
 41. Graeme, S., & W. Graham. 2005. Data Modeling Essentials. 3rd Edition. Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers.
 42. Graeme, S., & W. Graham. 2005. Data Modeling Essentials. 3rd Edition. Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers.
 43. Groves, C., L. Yan, & Y. Weiwei. 2016. Overview of IoT semantic landscape. Huawai Technologies. From Microsoft Word - IoTSemanticLandscape_HW_v2 (iab.org) (accessed Agust 16, 2019)
 44. Groves, C., L. Yan, & Y. Weiwei. 2016. Overview of IoT semantic landscape. Huawai Technologies. From Microsoft Word - IoTSemanticLandscape_HW_v2 (iab.org) (accessed Agust 16, 2019)
 45. Gupta, J, & R. Singh. 2018. Internet of Things (IoT) And Academic Libraries A User Friendly Facilitator For Patrons. 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS). 21-23 Feb. Noida, India. [DOI:10.1109/ETTLIS.2018.8485234]
 46. Gupta, J, & R. Singh. 2018. Internet of Things (IoT) And Academic Libraries A User Friendly Facilitator For Patrons. 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS). 21-23 Feb. Noida, India. [DOI:10.1109/ETTLIS.2018.8485234]
 47. Hur, K., S. Chun, X. Jin, & K.-H. Lee. 2015. Towards a semantic model for automated deployment of iot services across platforms. In Proceedings of the 2015 IEEE World Congress on Services, SERVICES '15: 17-20. IEEE. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/7196498 (accessed Aug. 7, 2019) [DOI:10.1109/SERVICES.2015.11]
 48. Hur, K., S. Chun, X. Jin, & K.-H. Lee. 2015. Towards a semantic model for automated deployment of iot services across platforms. In Proceedings of the 2015 IEEE World Congress on Services, SERVICES '15: 17-20. IEEE. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/7196498 (accessed Aug. 7, 2019) [DOI:10.1109/SERVICES.2015.11]
 49. Hur, K., X. Jin, & K.-H. Lee. 2015. Automated deployment of IoT services based on semantic description. In Proc. of IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT), Milan, Italy, 40-45. [DOI:10.1109/WF-IoT.2015.7389024]
 50. Hur, K., X. Jin, & K.-H. Lee. 2015. Automated deployment of IoT services based on semantic description. In Proc. of IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT), Milan, Italy, 40-45. [DOI:10.1109/WF-IoT.2015.7389024]
 51. Kawsar, F., T. Nakajima, J. H. Park, & S. S. Yeo. 2010. Design and implementation of a framework for building distributed smart object systems, Journal of Supercomput 54 (1): 4-28. [DOI:10.1007/s11227-009-0323-4]
 52. Kawsar, F., T. Nakajima, J. H. Park, & S. S. Yeo. 2010. Design and implementation of a framework for building distributed smart object systems, Journal of Supercomput 54 (1): 4-28. [DOI:10.1007/s11227-009-0323-4]
 53. Kortuem, G., F. Kawsar, D. Fitton, & V. Sundramoorthy. 2010. Smart objects as building blocks for the internet of things. IEEE Internet Comput 14 (1): 44-51. [DOI:10.1109/MIC.2009.143]
 54. Kortuem, G., F. Kawsar, D. Fitton, & V. Sundramoorthy. 2010. Smart objects as building blocks for the internet of things. IEEE Internet Comput 14 (1): 44-51. [DOI:10.1109/MIC.2009.143]
 55. Kotis, K., & Katasonov, A. 2012. An Ontology for the automated deployment of applications in heterogeneous IoT environments. Semantic web journal: 1-14. From [PDF] An ontology for the automated deployment of applications in heterogeneous IoT environments 1 | Semantic Scholar (accessed Agust, 16, 2019)
 56. Kotis, K., & Katasonov, A. 2012. An Ontology for the automated deployment of applications in heterogeneous IoT environments. Semantic web journal: 1-14. From [PDF] An ontology for the automated deployment of applications in heterogeneous IoT environments 1 | Semantic Scholar (accessed Agust, 16, 2019)
 57. Lazarev, K. 2016. Internet of Things for personal healthcare Study of eHealth sector, Smart wearable design. Bachelor's Thesis of Information Technologies. Mikkeli University of Applied Sciences, Digital Archiving and eServices project. Available at:: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/119325/thesis_Kirill_Lazarev.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed June 5, 2019)
 58. Lazarev, K. 2016. Internet of Things for personal healthcare Study of eHealth sector, Smart wearable design. Bachelor's Thesis of Information Technologies. Mikkeli University of Applied Sciences, Digital Archiving and eServices project. Available at:: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/119325/thesis_Kirill_Lazarev.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed June 5, 2019)
 59. Li, D. Y., S. D. Xie, R. J. Chen, & H. Z. Tan. 2016. Design of Internet of Things System for Library Materials Management using UHF RFID. IEEE International Conf. on RFID Technology and Applications: 44-48 Toulouse, France
 60. Li, D. Y., S. D. Xie, R. J. Chen, & H. Z. Tan. 2016. Design of Internet of Things System for Library Materials Management using UHF RFID. IEEE International Conf. on RFID Technology and Applications: 44-48 Toulouse, France
 61. Liu, X., & W. Sheng. 2011. Application on internet of things technology using in library management, In: Communications in Computer and Information Science. Berlin, Heidelberg: Springer. 144: 391-395. [DOI:10.1007/978-3-642-20370-1_64]
 62. Liu, X., & W. Sheng. 2011. Application on internet of things technology using in library management, In: Communications in Computer and Information Science. Berlin, Heidelberg: Springer. 144: 391-395. [DOI:10.1007/978-3-642-20370-1_64]
 63. Ma, L., H. Li, & J. Zhou. 2011. Research and design of study room management system in university library based on Internet of Things. 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, 4033-4035. Yichang, China [DOI:10.1109/ICECENG.2011.6057710]
 64. Ma, L., H. Li, & J. Zhou. 2011. Research and design of study room management system in university library based on Internet of Things. 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, 4033-4035. Yichang, China [DOI:10.1109/ICECENG.2011.6057710]
 65. Madakam, S., R. Ramaswamy, & S. Tripathi. 2015. Internet of Things (IoT): A Literature Review. J. Comput. Commun 3: 164-173. [DOI:10.4236/jcc.2015.35021]
 66. Madakam, S., R. Ramaswamy, & S. Tripathi. 2015. Internet of Things (IoT): A Literature Review. J. Comput. Commun 3: 164-173. [DOI:10.4236/jcc.2015.35021]
 67. Massis, B. 2016. What's New in Libraries, The Internet of Things and its impact on the Library. New Library World 117 (¾): 289-292. [DOI:10.1108/NLW-12-2015-0093]
 68. Massis, B. 2016. What's New in Libraries, The Internet of Things and its impact on the Library. New Library World 117 (¾): 289-292. [DOI:10.1108/NLW-12-2015-0093]
 69. Paletta, F. C., J. F. Modesto, & M. L. Mucheroni. 2018. IoT As a Universal Environment And its Library Applications. 15th International Conference on Information Systems & Technology Management - CONTECSI, Brasil.
 70. Paletta, F. C., J. F. Modesto, & M. L. Mucheroni. 2018. IoT As a Universal Environment And its Library Applications. 15th International Conference on Information Systems & Technology Management - CONTECSI, Brasil.
 71. Pujar, S. M., & K. V. Satyanarayana. 2015. Internet of Things and libraries. Annals of Library and Information Studies (ALIS) 62 (3): 186-190.
 72. Pujar, S. M., & K. V. Satyanarayana. 2015. Internet of Things and libraries. Annals of Library and Information Studies (ALIS) 62 (3): 186-190.
 73. Raiwani Y. P. 2013. The Internet of Things: a new paradigm. International Journal of Scientific and Research Publications 3 (4): 1-4.
 74. Raiwani Y. P. 2013. The Internet of Things: a new paradigm. International Journal of Scientific and Research Publications 3 (4): 1-4.
 75. Roger, S. 2005. RFID: A Brief Technology Analysis, CTO Network Library. http://www.rfidconsultation.eu/docs/ficheiros/RFID_analysis.pdf. (accessed Aug. 3, 2019)
 76. Roger, S. 2005. RFID: A Brief Technology Analysis, CTO Network Library. http://www.rfidconsultation.eu/docs/ficheiros/RFID_analysis.pdf. (accessed Aug. 3, 2019)
 77. Semantic Sensor Network Ontology. 2017. W3C Recommendation (Link errors corrected 08 December 2017). Available at: https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ (accessed Nov. 11, 2019)
 78. Semantic Sensor Network Ontology. 2017. W3C Recommendation (Link errors corrected 08 December 2017). Available at: https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ (accessed Nov. 11, 2019)
 79. Serbanati, A., C. M. Medaglia, & U. B. Ceipidor. 2011. Building blocks of the internet of things: state of the art and beyond. In: Turcu, C. (ed.) Deploying RFID-Challenges, Solutions, and Open Issues. InTech. Ubuy Japan: Bod Third Party Titles. [DOI:10.5772/19997]
 80. Serbanati, A., C. M. Medaglia, & U. B. Ceipidor. 2011. Building blocks of the internet of things: state of the art and beyond. In: Turcu, C. (ed.) Deploying RFID-Challenges, Solutions, and Open Issues. InTech. Ubuy Japan: Bod Third Party Titles. [DOI:10.5772/19997]
 81. Seydoux, N, Kh. Drira, N. Hernandez, & Th. Monteil. 2016. IoT-O, a Core-Domain IoT Ontology to Represent Connected Devices Networks. Knowledge Engineering and Knowledge Management: 20th International Conference, EKAW 2016, Nov, Bologne, Italy: 561 - 576. [DOI:10.1007/978-3-319-49004-5_36]
 82. Seydoux, N, Kh. Drira, N. Hernandez, & Th. Monteil. 2016. IoT-O, a Core-Domain IoT Ontology to Represent Connected Devices Networks. Knowledge Engineering and Knowledge Management: 20th International Conference, EKAW 2016, Nov, Bologne, Italy: 561 - 576. [DOI:10.1007/978-3-319-49004-5_36]
 83. Smart Appliances Reference (SAREF) ontology - Smart Appliances Project. (n.d.). Retrieved from https://sites.google.com/site/smartappliancesproject/ontologies/reference-ontology. (accessed Aug. 8, 2019)
 84. Smart Appliances Reference (SAREF) ontology - Smart Appliances Project. (n.d.). Retrieved from https://sites.google.com/site/smartappliancesproject/ontologies/reference-ontology. (accessed Aug. 8, 2019)
 85. Szmeja, P. 2018. Generic Ontology for IoT Platforms GOIoTP and GOIoTPex online documentation. Available at: https://inter-iot.github.io/ontology/. (accessed June 15, 2019)
 86. Szmeja, P. 2018. Generic Ontology for IoT Platforms GOIoTP and GOIoTPex online documentation. Available at: https://inter-iot.github.io/ontology/. (accessed June 15, 2019)
 87. Tudorache, T. N., N. Csongor, F. Natalya, & M. A. Musen. 2011. WebProtégé: A Collaborative Ontology Editor and Knowledge Acquisition Tool for the Web, Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability an IOS Press Journal. From WebProtégé: A Collaborative Ontology Editor and Knowledge Acquisition Tool for the Web | www.semantic-web-journal.net(accessed April 10, 2019)
 88. Tudorache, T. N., N. Csongor, F. Natalya, & M. A. Musen. 2011. WebProtégé: A Collaborative Ontology Editor and Knowledge Acquisition Tool for the Web, Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability an IOS Press Journal. From WebProtégé: A Collaborative Ontology Editor and Knowledge Acquisition Tool for the Web | www.semantic-web-journal.net(accessed April 10, 2019)
 89. Uckelmann, D., M. Harrison, & F. Michahelles. (eds.). 2011. Architecting the Internet of Things. Berlin: Springer, User Interface Android. 2010. From http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html (accessed Aug. 5, 2019) [DOI:10.1007/978-3-642-19157-2]
 90. Uckelmann, D., M. Harrison, & F. Michahelles. (eds.). 2011. Architecting the Internet of Things. Berlin: Springer, User Interface Android. 2010. From http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html (accessed Aug. 5, 2019) [DOI:10.1007/978-3-642-19157-2]
 91. Ullah, F., M. A. Habib, M. Farhan, S. Khalid, M. Y. Durrani, & S. Jabbar. 2017. Semantic interoperability for big-data in heterogeneous IoT infrastructure for healthcare. Sustainable Cities and Society 34: 90-96. [DOI:10.1016/j.scs.2017.06.010]
 92. Ullah, F., M. A. Habib, M. Farhan, S. Khalid, M. Y. Durrani, & S. Jabbar. 2017. Semantic interoperability for big-data in heterogeneous IoT infrastructure for healthcare. Sustainable Cities and Society 34: 90-96. [DOI:10.1016/j.scs.2017.06.010]
 93. Vermesan, O., & P. Friess. 2015. Internet of things - from research and innovation to market deployment. Aalborg: River Publishers.
 94. Vermesan, O., & P. Friess. 2015. Internet of things - from research and innovation to market deployment. Aalborg: River Publishers.
 95. Walewski, J. W. 2011. Internet-of-Things Architecture IoT-A Project Deliverable D1.2 - Initial Architectural Reference Model for IoT. Available at: https://www.semanticscholar. org/paper/Internet-of-Things-Architecture-IoT-A-Project-D1.2. (accessed Aug. 27, 2019)
 96. Walewski, J. W. 2011. Internet-of-Things Architecture IoT-A Project Deliverable D1.2 - Initial Architectural Reference Model for IoT. Available at: https://www.semanticscholar. org/paper/Internet-of-Things-Architecture-IoT-A-Project-D1.2. (accessed Aug. 27, 2019)
 97. Wang, J., & P. J. Zhao. 2015. Research and Application of Internet of Things in Intelligent Library. 1st International Conference on Information Sciences, Machinery, Materials and Energy, Chongqing, 11-13 April, Atlantis Press: 684-687. [DOI:10.2991/icismme-15.2015.141]
 98. Wang, J., & P. J. Zhao. 2015. Research and Application of Internet of Things in Intelligent Library. 1st International Conference on Information Sciences, Machinery, Materials and Energy, Chongqing, 11-13 April, Atlantis Press: 684-687. [DOI:10.2991/icismme-15.2015.141]
 99. Weber, R. H. 2010. Internet of Things - New security and privacy challenges. Computer Law & Security Report 26 (1):23-30. [DOI:10.1016/j.clsr.2009.11.008]
 100. Weber, R. H. 2010. Internet of Things - New security and privacy challenges. Computer Law & Security Report 26 (1):23-30. [DOI:10.1016/j.clsr.2009.11.008]
 101. Wojcik, M. 2016. Internet of Things_Potential for Libraries. Library Hi Tech 34 (2): 4040-420. [DOI:10.1108/LHT-10-2015-0100]
 102. Wojcik, M. 2016. Internet of Things_Potential for Libraries. Library Hi Tech 34 (2): 4040-420. [DOI:10.1108/LHT-10-2015-0100]
 103. Xu, H. 2013. Research on the Construction of Personalized Service System in the Library of Higher Vocational College Based on the Environment of Internet of Things. 2nd International Conference on Science and Social Research (ICSSR 2013). Paris: Atlantis Press: 275-278. [DOI:10.2991/icssr-13.2013.60]
 104. Xu, H. 2013. Research on the Construction of Personalized Service System in the Library of Higher Vocational College Based on the Environment of Internet of Things. 2nd International Conference on Science and Social Research (ICSSR 2013). Paris: Atlantis Press: 275-278. [DOI:10.2991/icssr-13.2013.60]
 105. Yachir Ali, Badis Djamaaa, Ahmed Mecheti, Yacine Amirat, & Mohamed Aissani. 2016. A comprehensive semantic model for smart object description and request resolution in the internet of things. Procedia Computer Science 83: 147-154. [DOI:10.1016/j.procs.2016.04.110]
 106. Yachir Ali, Badis Djamaaa, Ahmed Mecheti, Yacine Amirat, & Mohamed Aissani. 2016. A comprehensive semantic model for smart object description and request resolution in the internet of things. Procedia Computer Science 83: 147-154. [DOI:10.1016/j.procs.2016.04.110]
 107. Yan, D. 2010. Wisdom Library based on the Internet of Things. Library Journal 7: 8-10.
 108. Yan, D. 2010. Wisdom Library based on the Internet of Things. Library Journal 7: 8-10.