بررسی اثر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر سواد بصری

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، کرامنشاه، ایران.

2 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعات در دنیای کنونی و ضرورت استفاده از تصاویر در حوزه‌های مختلف، اهمیت سواد بصری بر کسی پوشیده نیست. به‌دلیل افزایش حجم منابع اطلاعاتی لازم است اطلاعات در قالب تصویر انتخاب شوند. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر سواد بصری دانشجویان است. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. در این طرح ابتدا سواد بصری گروه آزمایش و گواه (۱۱ نفر در گروه آزمایش و ۱۱ نفر در گروه گواه) به‌وسیله پیش‌آزمون سنجیده شد و سپس، گروه آزمایش تحت آموزش قرار گرفته و طی ۹ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای از طریق تصاویر، آموزش دریافت کردند. تصاویر مورد استفاده در این پژوهش از سایت‌های «گتی­ایمیجز» و «فلیکر» انتخاب شد. برای گردآوری داده‎های پژوهش از پرسشنامه سواد بصری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) انجام گرفت. با توجه به یافته‌ها می‌توان دریافت که میانگین مؤلفه‌های سواد بصری در پس‌آزمون گروه آزمایش به نسبت گروه گواه افزایش قابل توجهی داشته و سطح معناداری هر یک در تحلیل کوواریانس کمتر از ۰۵/۰ است که نشان از پیشرفت آن‌ها در گروه آزمایش است. در نتیجه، می‌توان گفت که روش توصیف تصاویر دیجیتال بر سواد بصری دانشجویان و مؤلفه‌هایش تأثیر مثبت و معناداری دارد. افراد باید بتوانند پیام‌های موجود در تصاویر را درک و پیام‌های تصویری را ایجاد کنند. بنابراین، باید سعی شود در نظام آموزشی که مبتنی بر شیوه‌های سنتی است، تغییراتی ایجاد کرد و سواد بصری را به دانشجویان آموزش داد تا بتوانند مفاهیم را درک کنند و یادگیری خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Digital Image Guide on Visual Literacy

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rahimi 1
 • Saleh Rahimi 2
 • Musa Nushi 3
چکیده [English]

Due to the increasing volume of information in today's world and the need to use images in various fields, we can no longer afford to ignore the importance of visual literacy as much information is included and conveyed through images. The main purpose of this study is to investigate the effect of digital image guide method on visual literacy. A quasi-experimental research method with pre-test post-test control group design was used to answer the research questions. The research began by assessing the visual literacy of the experimental and the control groups via a visual literacy questionnaire (the pre-test). The experimental group then received 9 sessions of 30-minute training through description of digital images, known as the Digital Image Guide, while the control received no special treatment. The images used in this study were selected from Getty Images and Flickr sites. Afterwards, the two groups took the same visual literacy questionnaire (the post-test). The obtained data were analyzed using a multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that the mean of visual literacy components in the post-test of the experimental group had a significant increase compared to that of the control group (p<0.05). Therefore, it can be said that the Digital Image Guide (i.e. the method of describing digital images) had a positive and significant effect on students' visual literacy and its components. People need to be able to understand and visualize the messages in the images and educational systems, which are usually based on traditional methods, need to take that point into account and teach visual literacy to students so that they can understand concepts as it would enhance their learning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Visual Literacy
 • Digital Images
 • Digital Image Guide
 • education
 • learning
 1. افتخارنژاد، فاطمه، محمدرضا نیلی احمدآبادی، محمدحسن امیرتیموری، و نرجس‌خاتون اویسی. 1394. تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 4 (1): 89-103.
 2. افتخارنژاد، فاطمه، محمدرضا نیلی احمدآبادی، محمدحسن امیرتیموری، و نرجس‌خاتون اویسی. 1394. تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 4 (1): 89-103.
 3. حیدری، غلام‌رضا. 1390. آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 (14): 71- 105.‌
 4. حیدری، غلام‌رضا. 1390. آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 (14): 71- 105.‌
 5. گندمی، زینب. 1390. رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش 4: 15-19.‌
 6. گندمی، زینب. 1390. رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش 4: 15-19.‌
 7. مساریس، پل. ؟. ابعاد دیداری سواد رسانه‌ای. ترجمه اسماعیل یزدان‌پور. 1385. رسانه 17 (4): 71-84.‌
 8. مساریس، پل. ؟. ابعاد دیداری سواد رسانه‌ای. ترجمه اسماعیل یزدان‌پور. 1385. رسانه 17 (4): 71-84.‌
 9. Akgün, O. E., S. Arslan, M. Kıyıcı, & K. Kiper. 2012. Visual literacy scale: the study of validity and reliability. TOJNED The Online Journal of New Horizons in Education 2 (2): 73-83.
 10. Akgün, O. E., S. Arslan, M. Kıyıcı, & K. Kiper. 2012. Visual literacy scale: the study of validity and reliability. TOJNED The Online Journal of New Horizons in Education 2 (2): 73-83.
 11. Alberto, P. A., L. Fredrick, M. Hughes, L. McIntosh, & D. Cihak. 2007. Components of visual literacy: teaching logos. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 22 (4): 234-243. [DOI:10.1177/10883576070220040501]
 12. Alberto, P. A., L. Fredrick, M. Hughes, L. McIntosh, & D. Cihak. 2007. Components of visual literacy: teaching logos. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 22 (4): 234-243. [DOI:10.1177/10883576070220040501]
 13. Alper, M. A. 1996. Visual literacy/aesthetic development research: museum-public school cooperation. Visual Arts Research 22 (1): 62-78.
 14. Alper, M. A. 1996. Visual literacy/aesthetic development research: museum-public school cooperation. Visual Arts Research 22 (1): 62-78.
 15. Avgerinou, M. D., & R. Pettersson. 2011. Toward a cohesive theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 30 (2): 1-19. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674687]
 16. Avgerinou, M. D., & R. Pettersson. 2011. Toward a cohesive theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 30 (2): 1-19. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674687]
 17. Beatty, N. A. 2013. Cognitive visual literacy: from theories and competencies to pedagogy. Journal of the Art Libraries Society of North America 32 (1): 33-42. [DOI:10.1086/669987]
 18. Beatty, N. A. 2013. Cognitive visual literacy: from theories and competencies to pedagogy. Journal of the Art Libraries Society of North America 32 (1): 33-42. [DOI:10.1086/669987]
 19. Bell, J. C. 2014. Visual literacy skills of students in college-level biology: Learning outcomes following digital or hand-drawing activities. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 5 (1): 1-16. [DOI:10.5206/cjsotl-rcacea.2014.1.6]
 20. Bell, J. C. 2014. Visual literacy skills of students in college-level biology: Learning outcomes following digital or hand-drawing activities. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 5 (1): 1-16. [DOI:10.5206/cjsotl-rcacea.2014.1.6]
 21. Brumberger, E. 2011. Visual literacy and the digital native: an examination of the millennial learner. Journal of Visual Literacy 30 (1): 19-46. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674683]
 22. Brumberger, E. 2011. Visual literacy and the digital native: an examination of the millennial learner. Journal of Visual Literacy 30 (1): 19-46. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674683]
 23. Callow, J. 2008. Show me: principles for assessing students' visual literacy. International literacy assosiation 61 (8): 616-626. [DOI:10.1598/RT.61.8.3]
 24. Callow, J. 2008. Show me: principles for assessing students' visual literacy. International literacy assosiation 61 (8): 616-626. [DOI:10.1598/RT.61.8.3]
 25. Considine, D. M. 1986. Visual literacy & children's books: An integrated approach. School Library Journal 33 (1): 38-42.
 26. Considine, D. M. 1986. Visual literacy & children's books: An integrated approach. School Library Journal 33 (1): 38-42.
 27. Edwards, C. P., & L. M. Willis. 2000. Integrating visual and verbal literacies in the early childhood classroom. Early Childhood Education Journal 27 (4): 259-265. [DOI:10.1023/B:ECEJ.0000003364.99437.5d]
 28. Edwards, C. P., & L. M. Willis. 2000. Integrating visual and verbal literacies in the early childhood classroom. Early Childhood Education Journal 27 (4): 259-265. [DOI:10.1023/B:ECEJ.0000003364.99437.5d]
 29. Emanuel, R., K. Baker, & S. Challons-Lipton. 2017. Images every American should know: developing the Cultural Image Literacy Assessment-USA. Journal of Visual Literacy 35 (4): 215-236. [DOI:10.1080/1051144X.2016.1278089]
 30. Emanuel, R., K. Baker, & S. Challons-Lipton. 2017. Images every American should know: developing the Cultural Image Literacy Assessment-USA. Journal of Visual Literacy 35 (4): 215-236. [DOI:10.1080/1051144X.2016.1278089]
 31. Flynt, E. S., & W. Brozo. 2010. Visual literacy and the content classroom: a question of now, not when. The Reading Teacher 63 (6): 526-528. [DOI:10.1598/RT.63.6.11]
 32. Flynt, E. S., & W. Brozo. 2010. Visual literacy and the content classroom: a question of now, not when. The Reading Teacher 63 (6): 526-528. [DOI:10.1598/RT.63.6.11]
 33. Gardner, H. 1970. Children's sensitivity to painting styles. Child Development 41 (3): 813-821. [DOI:10.2307/1127226]
 34. Gardner, H. 1970. Children's sensitivity to painting styles. Child Development 41 (3): 813-821. [DOI:10.2307/1127226]
 35. Ho, Q., P. Lundblad, T. Astrom, & M. Jern. 2011. A web-enabled visualization toolkit for geovisual analytics. Visualisation and Data Analysis 11 (1): 22-42. [DOI:10.1117/12.872250]
 36. Ho, Q., P. Lundblad, T. Astrom, & M. Jern. 2011. A web-enabled visualization toolkit for geovisual analytics. Visualisation and Data Analysis 11 (1): 22-42. [DOI:10.1117/12.872250]
 37. Lopatovska, I., T. Carcamo, N. Dease, E. Jonas, S. Kot, G. Pamperien, A. Volpe, & K. Yalcin. 2016a. Not just a pretty picture part two: testing a visual literacy program for young children. Journal of Documentation 74 (3): 588-607. [DOI:10.1108/JD-08-2017-0119]
 38. Lopatovska, I., T. Carcamo, N. Dease, E. Jonas, S. Kot, G. Pamperien, A. Volpe, & K. Yalcin. 2016a. Not just a pretty picture part two: testing a visual literacy program for young children. Journal of Documentation 74 (3): 588-607. [DOI:10.1108/JD-08-2017-0119]
 39. Lopatovska, I., S. Hatoum, S. Waterstraut, L. Novak, & S. Sheer. 2016b. Not just a pretty picture: visual literacy education through art for young children. Journal of Documentation 71 (6): 1197-1227 [DOI:10.1108/JD-02-2016-0017]
 40. Lopatovska, I., S. Hatoum, S. Waterstraut, L. Novak, & S. Sheer. 2016b. Not just a pretty picture: visual literacy education through art for young children. Journal of Documentation 71 (6): 1197-1227 [DOI:10.1108/JD-02-2016-0017]
 41. Lundblad, P. 2013. Applied geovisual analytics and storytelling. Link ̈oping, Sweden: Linkoping University, Department of Science and Technology.
 42. Lundblad, P. 2013. Applied geovisual analytics and storytelling. Link ̈oping, Sweden: Linkoping University, Department of Science and Technology.
 43. Metros, S. E. 2008. The educator's role in preparing visually literate learners. Theory into Practice 47 (2): 102-109. [DOI:10.1080/00405840801992264]
 44. Metros, S. E. 2008. The educator's role in preparing visually literate learners. Theory into Practice 47 (2): 102-109. [DOI:10.1080/00405840801992264]
 45. O'Neil, K. E. 2011. Reading pictures: developing visual literacy for greater comprehension. The Reading Teacher 65 (3): 214-223. [DOI:10.1002/TRTR.01026]
 46. O'Neil, K. E. 2011. Reading pictures: developing visual literacy for greater comprehension. The Reading Teacher 65 (3): 214-223. [DOI:10.1002/TRTR.01026]
 47. Özkubat, S., & I. Ulutaş. 2017. The effect of the visual awareness education program on the visual literacy of children aged 5-6. Educational Studies 44 (3): 313-325. [DOI:10.1080/03055698.2017.1373632]
 48. Özkubat, S., & I. Ulutaş. 2017. The effect of the visual awareness education program on the visual literacy of children aged 5-6. Educational Studies 44 (3): 313-325. [DOI:10.1080/03055698.2017.1373632]
 49. Rice, D. 1988. Vision and culture: the role of museums in visual literacy. The Journal of Museum Education 13 (3): 13-17.
 50. Rice, D. 1988. Vision and culture: the role of museums in visual literacy. The Journal of Museum Education 13 (3): 13-17.
 51. Rice, D. 1989. Museums and visual literacy. Journal of Aesthetic Education 23 (4): 95-99. [DOI:10.2307/3333035]
 52. Rice, D. 1989. Museums and visual literacy. Journal of Aesthetic Education 23 (4): 95-99. [DOI:10.2307/3333035]
 53. Santas, A., & L. Eaker. 2016. The eyes know it? Training the eyes: a theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 28 (2): 163-185. [DOI:10.1080/23796529.2009.11674667]
 54. Santas, A., & L. Eaker. 2016. The eyes know it? Training the eyes: a theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 28 (2): 163-185. [DOI:10.1080/23796529.2009.11674667]
 55. Schwartz, J. 2018. Visual literacy: academic libraries address 21st century challenges. Emerald subscription 46 (4): 479-499. [DOI:10.1108/RSR-04-2018-0048]
 56. Schwartz, J. 2018. Visual literacy: academic libraries address 21st century challenges. Emerald subscription 46 (4): 479-499. [DOI:10.1108/RSR-04-2018-0048]
 57. Stephens, Z. D., S. Y. Lee, F. Faghri, R. H. Campbell, C. Zhai, M. J. Efron, & G. E. Robinson. 2015. Big data: Astronomical or genomical? PLoS Biology 13 (7):e1002195. [DOI:10.1371/journal.pbio.1002195]
 58. Stephens, Z. D., S. Y. Lee, F. Faghri, R. H. Campbell, C. Zhai, M. J. Efron, & G. E. Robinson. 2015. Big data: Astronomical or genomical? PLoS Biology 13 (7):e1002195. [DOI:10.1371/journal.pbio.1002195]
 59. Stokes, S. 2001. Visual literacy in teaching and learning: a literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education 1 (1): 10-19.
 60. Stokes, S. 2001. Visual literacy in teaching and learning: a literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education 1 (1): 10-19.
 61. Supsakova, B. 2016. Visual literacy for the 21st century. International E-Journal of Advances in Education 2 (5): 202-208. [DOI:10.18768/ijaedu.07737]
 62. Supsakova, B. 2016. Visual literacy for the 21st century. International E-Journal of Advances in Education 2 (5): 202-208. [DOI:10.18768/ijaedu.07737]
 63. Thompson, D. S. 2019. Teaching students to critically read digital images: a visual literacy approach using the DIG method. Journal of Visual Literacy 38 (1-2): 110-119. [DOI:10.1080/1051144X.2018.1564604]
 64. Thompson, D. S. 2019. Teaching students to critically read digital images: a visual literacy approach using the DIG method. Journal of Visual Literacy 38 (1-2): 110-119. [DOI:10.1080/1051144X.2018.1564604]
 65. Tüzel, S. 2013. Investigation of the prospective Turkish teachers' views regarding multimodal literacy teaching. Journal of Theory and Practice in Education 2 (9): 133-151.
 66. Tüzel, S. 2013. Investigation of the prospective Turkish teachers' views regarding multimodal literacy teaching. Journal of Theory and Practice in Education 2 (9): 133-151.
 67. Williams, T. L. 2007. Reading' the painting: exploring visual literacy in the primary grades. The Reading Teacher 60 (7): 636-642. [DOI:10.1598/RT.60.7.4]
 68. Williams, T. L. 2007. Reading' the painting: exploring visual literacy in the primary grades. The Reading Teacher 60 (7): 636-642. [DOI:10.1598/RT.60.7.4]