ارائه نقشه راه پژوهش مصنوعات فن آوری اطلاعات با رویکرد علم طراحی(1402/12/01)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، کرمان،ایران

چکیده

روش پژوهش راهی برای حل یا پاسخ سیستمی به مسئله پژوهش و چارچوبی برای جمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها برای مطالعه مسئله پژوهش فراهم می کند. از آنجا که پژوهش علم طراحی به عنوان یک رویکرد مهم در پژوهش های سیستم های اطلاعات ظهور کرده است، لذا این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد تحلیل روایی برای ایجاد یک درک جامع از مفاهیم کلیدی و نگرش‌های تخصصی پیرامون روش پژوهش علم طراحی و ارائه یک نقشه راه برای بیان چگونگی استفاده از آن در راستای یافتن پاسخ سؤال(های) پژوهش طراحی مصنوعات فن آوری اطلاعات پرداخته است. پژوهش با روش مرور نظام مند در دو گام اصلی انجام شد. در گام نخست، جستجو برای دستیابی به منابع معتبر با استفاده از دو رویکرد خودکار و گلوله برفــی پیش رونــده و بازگشــتی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر انجام شد. پس از ارزیابی کیفی منابع به دست آمده، 52 مقاله بر اساس معیارهای مشخص تایید و انتخاب شد. درگام دوم و در طول مطالعه، بر اساس روش تحلیل روایی، چهار روایت مبانی فلسفی پژوهش علم طراحی، رویکرد توسعه نظری پژوهش در علم طراحی، انتخاب روش شناختی پژوهش علم طراحی، استراتژی پژوهش علم طراحی به همراه سایر مفاهیم اساسی موجود در هر روایت، پدیدار شد. در نهایت با استفاده از روایات ومفاهیم شناسایی شده موجود در هر روایت، نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با روایات پژوهش علم طراحی انجام و در قالب یک نقشه راه تجمیع و ترسیم شد. نقشه راه تدوین شده، فرآیند استفاده از روش پژوهش علم طراحی در طراحی مصنوعات فن آوری اطلاعات را به شکلی ساختاریافته و دقیق برای انجام پژوهش های علم طراحی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the roadmap of information technology artifacts research with the approach of design science

نویسندگان [English]

  • Fateme Aghapour 1
  • Shaban Elahi 2
  • Alireza Hassanzadeh 3
  • nasser Shahsavari-pour 4
1 Ph.D. Candidate in Information Technology Management, Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Jalale Ale Ahmad, Tehran, Iran. E-mail address
2 Vali-e-Asr University of Rafsanjan; Rafsanjan, Iran
3 Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics,Tarbiat Modares University,
4 Department of Industrial Management, Vali-e-Asr University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The research method provides a way to solve or a systematic answer to the research problem. It is a framework for collecting, organizing, analyzing and presenting data to study the research problem. Design science research has emerged as an important approach in information systems research. Thus, this study is a systematic review of theoretical literature with a narrative analysis approach to create a comprehensive understanding of key concepts and specialized attitudes around design science research methods. A road map is designed to express how to use DSR to find the answer to the research question(s) about the design of information technology artifacts. The research is conducted with a systematic review method in two main steps. In the first step, the search for reliable sources was carried out using automatic approaches and snowball forward and backward in reliable databases. After the qualitative evaluation of the obtained sources, 52 articles were approved and selected based on specific criteria. In the second step and during the study, based on the narrative analysis method, four narratives emerged: the philosophical foundations of design science research, the theoretical development approach of research in design science, the methodological choice of design science research, the strategy of design science research. Finally, using the narratives and concepts identified in each narrative, a mapping of the concepts and topics related to the four emerged theme of design science research was done and summarized and drawn in the form of a road map. The compiled roadmap presents the process of using the design science research method in the information technology artifacts design in a structured and accurate way for conducting design science research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design science
  • information technology artifacts
  • research method
  • information system
  • design science research roadmap