میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین نشریات ادواری هسته لاتین کتابخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 125 عنوان نشریه ادواری غیرفارسی مشترک سال 2004 کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا و تعداد 150 نفر دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی و 50 نفر از اساتید گروه‌های آموزشی دانشکده را تشکیل می‌دهد. این پژوهش به روش کتابسنجی و با تحلیل آماری و تعیین نشریات ادواری هسته انجام شده. از طرفی نشریات هر رشته توسط اساتید و دانشجویان رتبه‌بندی شده و در نهایت نشریات هسته با نشریات رتبه‌بندی‌شده مطابقت داده شدند. هدف از این پژوهش، تهیه عناوین ضروری و مورد نیاز از نشریات ادواری با توجه به محدودیت‌های ارزی، و استفاده هر چه بیش‌تر از توان موجود و جلوگیری از خریدهای بی مورد می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی نشریات ادواری موجود به نیازهای پژوهشی مراجعان 3/49 درصد، و استفاده اساتید و دانشجویان از تصاویر نشریات غیرفارسی6/70% و از مقالات آن‌ها 4/29 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage Level of Non-Farsi Periodicals within Arts Library and Determination of Core Journals

نویسنده [English]

  • Saadat Ahmadzadeh
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the core non-farsi periodicals within the library of the Faculty of Fine Arts in University of Tehran. 125 non-farsi journal subscriptions for 2004 were selected. 150 graduate students and 50 faculty members were surveyed. Bibliometric method along with statistical analysis were employed to determine the core journals. Journals within any given field were ranked by both students and the faculty. Core journals were matched against these ranked journals. Given the foreign currency constraints, acquisition of titles really needed would maximize the existing capabilities as well as preventing unnecessary purchases. The existing periodicals provided only 49.3% of research queries. Students and faculty usage rate of images contained within these journal was 70.6% while only 29.4% was dedicated to printed articles

کلیدواژه‌ها [English]

  • core journals
  • arts journals
  • fine arts faculty library
  • JCR