دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، تیر 1386 
فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: مطالعه کتابسنجی

صفحه 37-56

نورالله کرمی؛ رحیم علیجانی؛ مریم صالحی


بررسی انسجام در نمایه سازی

صفحه 83-96

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم پور