یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای برای ایجاد فهرستگان نشریات غیرفارسی؛ مطالعه موردی: فهرستگان نشریات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

نظر به ضرورت استفاده از فهرستگان برای جلوگیری از خرید تکراری و سفارش متمرکز، پژوهش حاضر به عنوان مطالعه موردی برای یکپارچه‌سازی فهرستگان نشریات غیرفارسی بر روی 75 کتابخانه‌ زیر پوشش وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صورت پیمایشی و با استفاده از کاربرگه به انجام رسید. در این فرآیند قریب به 3500 رکورد اطلاعاتی شامل اطلاعات‌ کتابشناختی‌ نشریات به علاوه فیلدهای مربوط به یادداشت‌های ضروری و مکان نگهداری نشریه، در قالب یک پایگاه اطلاعاتی و بر روی چهار واسط گرافیکی قابل بازیابی و بهره‌برداری است. اطلاعات این‌ فهرستگان روی‌ نرم‌افزار کتابخانه‌ای نوسا و پارس‌ آذرخش طراحی‌ شده‌ و قابلیت روزآمدسازی اطلاعات را دارد. هم اکنون این فهرستگان از طریق نرم‌افزار سیمرغ در سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی با آدرس www.agrisis.org قابل دسترسی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consolidation of Library Softwares for Creation of Non-Farsi :union: Catalog Case Study: :union: Catalog of Agricultural Publications

نویسندگان [English]

  • Tayabeh Shahmirzadi
  • Sirous Davoodzadeh
چکیده [English]

Given the importance of using a ::union:: list to forestall redundant purchase and to centralize ordering, the present study deals with a case study concerning consolidation of ::union:: list of non-farsi publications among 75 libraries affiliated with the ministry of Agricultural Jahad nationwide. During the process, 3500 records containing bibliographic data as well as notes and holding of publications were consolidated into a database that could be interrogated using four GUI. ::union:: List data was designed over NOSA and Pars Azarakhsh Library software and could be updated. It is available through Nosa Simorgh Web interface at www.agrisis.org.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :union: list
  • Non-Farsi publications
  • databases
  • AGRISIS