دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، مهر 1385 
حق مؤلف در محیط دیجیتالی

صفحه 111-130

غلامرضا فدائی عراقی؛ نجمه کاراندیش


کاربرد قوانین رانگاناتان در وب

صفحه 131-148

فاطمه عموحسینی؛ طاهره عظیمی نیا