راه‌اندازی شبکه‌های کتابخانه‌ای با ویژگی‌های چینی: گسترش اشتراک منابع اطلاعاتی در سطح جامعه

نویسنده

چکیده

شبکه‌کردن کتابخانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای تسهیلات پایه در کشور، از نظر زمینه‌سازی برای مشارکت در دسترسی به اطلاعات، نقش اساسی ایفا می‌کند. اگرچه روش‌های سنتی نمایه‌سازی یا دسترسی به متون همچنان به حیات و توسعه خود ادامه خواهند داد، اما به زودی شبکه‌کردن کتابخانه‌ها به مدل و جهت‌گیری جدیدی در توسعه کتابخانه تبدیل خواهد شد. نویسنده، با بحث درباره وضعیت کنونی اشتراک اطلاعات در کتابخانه‌های چینی، به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتراک اطلاعات پرداخته است و پیشنهاد می‌کند که با به هم پیوستن اطلاعات پراکنده و نامنسجم و فراهم آوردن مخزنی باز و مشترک از منابع اطلاعاتی که سبب ترویج اشتراک منابع در جامعه می‌شود، در هر منطقه، یک مرکز شبکه‌سازی تعاونی برای کتابخانه‌های منطقه‌ای تأسیس گردد.

عنوان مقاله [English]

Constructing library networks with Chinese characteristics: bringing about society-wide sharing of information resources

نویسنده [English]

  • Salman Nazari
چکیده [English]

As one of the most important components of a nations basic facilities, the networking of the library plays a vital role in terms of promoting the sharing of access to information. Although the traditional methods of literature indexing and accessing will continue to exist and develop, library networking will become the new model and the direction for the development of the library. Through the discussion of the current situation of information sharing in the Chinese library, the author analyzes the factors that affect information sharing and proposes establishing a cooperative networking center for regional libraries in one region by linking together dispersed information and assembling an open, shared repository of information resources, which will promote literature resources sharing throughout society.