آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرش‌های دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت

نویسنده

چکیده

ورود به هزاره سوم، موجب شدت علاقه محققان اجتماعی در دهه‌های 1980 و 90 میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه گردیده است. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. مقاله حاضر سعی در آزمون، سنجش و اعتباریابی مقیاس های نگرش به اینترنت دارد و به ارائه نتایج پژوهشی می‌پردازد که با استفاده از روش پیمایشی، در میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی و اصفهان انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسیبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش‌ آماری تحلیل عاملی، پایایی دو پرسشنامه نگرش به اینترنت بررسی شد. این دو پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردارند. روایی سازه در دو پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت، به گونه ای که گویه های ابزار تحقیق در دو عامل، قابل تفکیک هستند.در نتیجه می‌توان ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به اینترنت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing and Validation for Internet Attitude Scale among male and female students at Isfahan University and University of Medical Science

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki
چکیده [English]

The advent of the third millennium witnessed the culmination of two decades of interest expressed by social researchers about the importance, status and utilization of ICT, particularly the Net, concerning scientific production in the areas of theory-formation and research. Part of this scientific output dealt with measurement of internet attitude. The present paper attempts to test, measure and validate internet attitude scales. It offers the findings of a survey conducted among 200 students, both male and female, at Isfahan University and Isfahan University of Medical Science. Standard Dinev and Koufteros questionnaire was used. It measures two kinds of attitude towards internet use and self-efficacy. Using factor analysis, the present paper investigated the reliability of two sets of questionnaires. Both possessed appropriate internal consistency. Construct Validity was confirmed using factor analysis. The statements incorporated within the research instrument could be distinguished and therefore offers a suitable tool for evaluating internet attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Internet
  • Survey
  • University students
  • Isfahan University