بررسی میزان دسترسی و اعتماد گندمکاران استان همدان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت و کنترل آفت سن گندم

نویسنده

چکیده

در این تحقیق میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به انواع مختلف فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در مبارزه با آفات (مورد نمونه: سن گندم) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در استان همدان به کشت گندم اشتغال داشته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کشاورزان استان همدان به منابع اطلاع‌رسانی نوین (رایانه، روزنامه‌ها و مجلات الکترونیکی، بروشورهای کشاورزی، و...) دسترسی محدودی دارند، اما نهادهای سازمانی و منابع سنتی (مراکز ترویج و خدمات کشاورزی، تلویزیون، همسایگان و آشنایان، فروشندگان سموم و بذور کشاورزی، و...) به میزان زیادی در دسترس کشاورزان هستند. بر اساس یافته‌های تحقیق، میزان اعتماد کشاورزان به مرکز تحقیقات کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز خدمات کشاورزی، و مروج کشاورزی منطقه، در حد بسیار زیادی است. اعتماد به دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی در حد متوسط و ضعیفی است. در شرایط موجود برای ارائه‌ی اطلاعات تخصصی در خصوص آفات و بیماری‌های گندم بخصوص سن گندم، مراکز ترویج و خدمات کشاورزی و مروجین کشاورزی (که دسترسی و اعتماد کشاورزان به آن‌ها در حد مطلوبی است)، مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند. همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می‌دهد که بین سطح زیر کشت گندم، میزان تولید گندم، و میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین سنّ کشاورزان و دسترسی و اعتماد آن‌ها به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا‌دار اما منفی وجود دارد. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات با توجه به میزان تحصیلات، جایگاه اجتماعی، و شرکت کشاورزان در دوره‌های آموزشی، با هم تفاوت معنادار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating levels of ICT access and confidence by Wheat Planters in Hamedan Province for (Eurygaster integriceps) Sunn Pest Management and Control

نویسنده [English]

  • Heshmatullah Saadi
چکیده [English]

Varying forms of ICT is used nowadays to disseminate information and innovations among farmers. The present study investigates the level of access and confidence in various information and communication technologies with respect to pest control (e.g. Sunn Pest). A survey was performed over wheat farmers in Hamedan Province. 203 farmers where selected using multi-level, multi-step sampling. The required data was collected using a questionnaire composed of 35 open and two closed questions. Findings demonstrated that Hamedani Farmers have limited access to modern information sources such as computers, e-journals and e-magazines, and agricultural brochures. Organizational institutions and traditional sources of information such as agricultural extension and service centers, TV, neighbors and friends, Agricultural suppliers and such are increasingly available to these farmers. The findings demonstrates that farmers have high confidence in agricultural research center, Hamedan Agricultural Jahad Organization and regional agricultural service and extension. Given the current situation regarding presentation of specialized information on wheat pests and diseases, particularly the Sunn Pest, Agricultual extensions and Service centers that are highly available to the farmers, pose the most viable choice. There seems to be a significant correlation between area planted, level of production and farmers’ access and confidence in ICT. There is a significant, but negative correlation between farmers’ age and their confidence in ICT. Level of access to and confidence in ICT seems to have significant correlation with level of education, social standing and participation in training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Hamedan Province
  • Farmers
  • Sunn Pest