تعیین هزینه ـ اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل هزینه‌-‌ اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه­های تخصصی شهر تهران پرداخته و درصدد پاسخگویی درباره نوع، هزینه، و اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه­های مذکور می‌باشد. روش پژوهش مورد استفاده، روش پیمایشی از نوع ارزشیابی است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه و جامعه مورد پژوهش، 63 کتابخانه تخصصی مستقر در شهر تهران است. تحلیل داده­ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس انجام شده. نتایج نشان داد که کتابخانه­های مورد پژوهش از 9 نوع منبع الکترونیکی برخوردارند که بیش‌ترین درصد برخورداری مربوط به اینترنت با 4/21% و کم­ترین درصد برخورداری مربوط به چندرسانه­ای‌ها با 2/7% می­باشد. 1/84% کتابخانه­ها از بودجه سالانه برای خرید منابع الکترونیکی استفاده می­کنند. 5/36% کتابخانه­ها هزینه هر بار استفاده از منابع الکترونیکی؛ 6/25% آن‌ها هزینه ذخیره و انتقال منابع مذکور، و 3/33% کتابخانه­های مورد مطالعه، میزان هزینه به ازای هر استفاده­کننده را در حد «کم» ارزیابی کرده­اند. بنابراین نتایج هزینه خرید منابع الکترونیکی در حد کمی قرار دارد. 1/65% کتابخانه­ها میزان برآورده­ شدن نیازهای اطلاعاتی کاربران توسط منابع الکترونیکی، 6/55% آن‌ها میزان دسترسی کاربران به اطلاعات روزآمد و 2/49% کتابخانه­های مورد مطالعه میزان دسترسی به اطلاعات دقیق را در حد «زیاد» ارزیابی کرده­اند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، اثربخشی منابع الکترونیکی در حد «زیاد» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining cost-effectiveness of electronic resources in special libraries in Metro Tehran

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Maysammi
  • Zohreh Mirhosseini
چکیده [English]

The present investigation deals with analysis of cost-effectiveness of electronic resources of special libraries in Metropolitan Tehran. It seeks to identify the type, cost and efficacy of electronic resources in the said libraries. An evaluation survey was conducted using a questionnaire. 63 special libraries in Tehran were surveyed. The data collected were analyzed using SPSS. The libraries hold nine kind of electronic resources, with Internet at 21.4% has the largest share and Multimedia with 7.2% has the least share. 84.1% of these libraries acquire electronic resources within their annual budget allocations. Regarding cost overheads, 36.5% consider it to be minimal for electronic resources, while 25.6% consider cost overheads for storage and transmission of the said resources to be minimal. 33.3% consider cost-overheads per each user to be minimal. 65.1% of the libraries consider user satisfaction of information needs by electronic resources to be high while 55.6% consider patron access to up-to-date information to be high. 49.2% of studied libraries considered access to accurate information to be high. Based on results, effectiveness of electronic resources was to be high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost
  • Cost-effectiveness
  • Electronic Resources
  • Special Libraries