دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، تیر 1385 
مصاحبه مرجع پیوسته

صفحه 121-137

امیرحسین عبدالمجید