ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در مقایسه با صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

حصول اطمینان از درستی کار ساخت صفحات خانگی توسط کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از عوامل مهمی است که کتابخانه‌ها را در حرکت رو به جلو و مطمئن یاری می‌کند. در بررسی حاضر، ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ایرانی با موارد مشابه خود در صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی سه کشور خارجی یعنی امریکا، کانادا و استرالیا (که انتظار می‌رود با توجه به تجارب طولانی خود در این زمینه به پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی دست یافته باشند) مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر ویژگی‌های مورد بررسی، در وب‌سایت‌های خارجی بیش‌تر از وب‌سایت‌های ایرانی مورد توجه بوده‌اند. همچنین، از نظر ویژگی‌های محتوایی فاصله زیادی بین وب‌سایت‌های ایرانی و خارجی مشاهده می‌شود که ممکن است ناشی از عدم استفاده از نظرات کتابداران در طراحی وب‌سایت‌های ایرانی باشد. همینطور، بررسی‌ها نشان داد که در بین وب‌سایت‌های خارجی، از نظر ویژگی‌های محتوایی تفاوت بیش‌تری وجود دارد تا از نظر ویژگی‌های ساختاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content and Structural Features of Iranian Academic Libraries’ Web Pages in Comparison with Academic Libraries’ Web Pages in the United States, Canada and Australia

نویسندگان [English]

  • Abdulhussein Farajpahloo
  • Maryam Saberi
چکیده [English]

Reliability in Web construction by academic libraries is one important factor contributing to libraries move in this direction. The present study has compared the content and structural features of the academic libraries Web pages with the Web pages operated by the academic libraries in North America and Australia. Given their long experience in this area, they were expected to have achieved progress and success in this respect. The findings indicated that most of the features studied, were more pronounced in the non-Iranian websites. Furthermore, a huge gap was observed between Iranian and non-Iranian web sites from the standpoint of content features. This could be attributed for none-inclusion of librarians’ views in the design of Iranian websites. Also the findings indicated that among the non-Iranian web sites, there are more difference in content features than structural features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web sites
  • Academic Libraries
  • Structural Features
  • Content Features