بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم‌افزار آماری اس‌.پی.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی تشکیل می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که رضایت کارکنان این بخش از کتابخانه ملی مانند بسیاری همتایان خود در کتابخانه‌های دیگر از امکانات رفاهی،‌ آموزشی، سیاست‌های مدیریت، میزان امنیت شغلی در حد پایین، و میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفه و سازمان در حد نسبتاً خوبی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction among the Staff Surveying Employed at Data Processing Section of The National Library of Iran

نویسنده [English]

  • Zahra Tahavori
چکیده [English]

The present study was conducted in order to determine employee job satisfaction at the Data processing division of the National Library and Archives of Islamic Republic of Iran. The data were collected using a questionnaire and analyzed with SPSS statistical software. The findings show that employee job satisfaction in this division, like their peers at other libraries, was low with respect to benefits, managerial policies and job security. It was however relatively good with respect to human relations within the organization and professional and corporate status and social standing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Librarians
  • National Library of Iran