نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش بر آن بود تا چگونگی رفتار اطلاع‌جویی در جامعه مورد پژوهش (158 نفر) را بررسی کند و نقش عوامل شخصیتی را در رفتار اطلاع‌جویی آنان بیازماید. ابزار این پژوهش شامل دو پرسشنامه بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است و از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین برونگرایی دانشجویان و قضاوت ربط، خلق اندیشه‌های نوین، زمان به عنوان عامل انگیزش، و تلاش برای جستجوی اطلاعات رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. بین گشودگی به تجربه و نیز وظیفه‌شناسی، با زمان اختصاص داده‌شده به جستجوی اطلاعات نیز رابطه‌ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با توجه به نتایج، می‌توان به‌طور کلی استنباط کرد که بین ابعاد شخصیت با ابعاد رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی ارشد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Features on in Information- seeking Bahavior of Graduate Students at University of Tehran (2006-2007)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Khowsrojerdi
  • Tahereh Olomi
  • Nader Naghshineh
  • Nikchehreh Mohseni
چکیده [English]

The present study attempts to investigate the nature of information seeking behavior in the sample population of 158 graduate students and examine the role of personality factors in their information seeking behavior. Two questionnaires were used. Pearson correlation analysis and multi-valued regression analysis were employed in analyzing the data. Findings indicate that there is a positive significance between students’ extroversion and relevance judgment, positing of new ideas, time as a motivating factor, and effort to seek out information. A similar indication was observed between interpolation of experience and time slated for searching for information. Generally it could be deduced that there is a significant relationship between personality features and information seeking behavior of graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • P5 personality Test
  • graduate students
  • University of Tehran