مقایسه روش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه‌های دولتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود روش‌ها

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص کند اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی ایران، از چه مجاری و منابعی برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و رتبه‌بندی دانکن، روش «مطالعه انفرادی» (با میانگین 74/2) در رتبه اول بود و به عنوان متداول‌ترین روش کسب اطلاعات در میان گروه‌های مورد مطالعه مشخص شد و منابع کتابی (با میانگین 71/2) و اینترنتی (با میانگین 37/2) به ترتیب به عنوان بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی مورد استفاده گروه‌های مورد مطالعه معرفی شدند. نبود شرایط کافی برای شرکت اساتید و دانشجویان در سمینارهای داخلی و خارجی، متمرکز بودن اکثر سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی در شهر تهران، مجهز نبودن اکثر دانشگاه‌های مورد مطالعه به آخرین دستاوردها و فناوری‌های الکترونیکی و نبود مرکزی در نقش آموزشگر بازیابی اطلاعات برای جامعه مورد پژوهش، عمده‌ترین مشکلات جامعه مورد مطالعه در دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of access methods to management information resources by MBA students and Instructors in the State Universities in Tehran and provinces: Presenting alternatives for process improvement

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdelli
  • Hamid Ghazizadeh
چکیده [English]

The present paper intends to identify the channels and resources employed by the MBA students and faculty members at the state universities to fulfill their information needs. Using variance analysis and Duncan’s ranking, “individual study” came on tops (with an average of 2.74) as the most common form of information acquisition method in the population studied. Bibliographic resources (with 2.71) and Internet (2.38) came second and third. Lack of adequate resources available to both students and faculty members to attend national and international seminars, concentration of the bulk of business organizations and institutions in metropolitan Tehran, unavailability of the latest ICT facilities in most universities studied, and absence of any information retrieval learning center for the population studied, are stated as the most prominent problems facing the said population for accessing the information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access methods
  • MBA
  • Information Resources
  • State universities
  • faculty members
  • graduate students