دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، مهر 1383 
وب نامرئی

صفحه 51-58

عبدالرسول خسروی