جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن

نویسنده

چکیده

بنیادجامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت‌های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط می‌باشد . دانیل‌بل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تأکید بر زیر ساختهای اختصاصی ، نرم‌افزار‌های عمومی، نرم‌افزار‌های اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان می‌باشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساخت‌های اطلاعاتی برحسب استراتژی نوین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. در این مقاله با توجه به منابع متنوع نگرش به بنیاد جامعه اطلاعاتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Information Community and its Challenges in Future

نویسنده [English]

  • Ahmad Sha’bani
چکیده [English]

The basis of information community in depend on different activities, which are directly related to production, distribution and using of information different definition of information community has been presented by D. Bell, W. Martin and other sociologists, which are reviewed in this article. The main question about Iranian Information Community has emphasis on special structure, general software and in-service training for human resources. Therefore, the modern idea about information structure is based on the strategic plan of the Islamic of Republic of Iran. This article studies the different views of that society with regard to the vast range of resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Community
  • Iranian Information Community
  • Information sub-structure