اصطلاحنامه: ساختار و شکل

نویسنده

چکیده

اصطلاحنامه‌مشتمل بر تعریف اصطلاحنامه، تعریف اصطلاحات، روابط معنایی،رساختار ویرایش و مدیریت اصطلاحنامه از بحث‌های اصلی این مقاله است. روابط معنایی از سه رابطه «هم‌ارز»، «سلسله مراتبی» و «مصداقی» (موردی) تشکیل شده است. بررسی مفصل این سه نوع رابطه بخش مهمی ا زمتن را تشکیل می‌دهد. نیاز به ویرایش اصطلاحنامه و مدیریت تخصصی آن در اطلاع‌رسانی نوین امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی شکلی اصلاحنامه از نظر دستوری و خطی و بیان پاره‌ای از قواعد ضروری بحث پایانی مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thesaurus: Structure and Form

نویسنده [English]

  • Ahmad Tandivar
چکیده [English]

Thesaurus structure includes definition of thesaurus, definition of idioms, conceptual relationships, thesaurus editing and management, are the main discussions of this paper. Conceptual relationships consist of “equivalence relationship”, “hierarchical relationship”, and “associative relationship”. Detailed review of these three relationships constructs an important part of the text. In the age of information, the necessity of edit and management of the thesaurus is inevitable. The form review of the thesaurus from the point of view of grammatical and calligraphy and statement of some important rules is the final part of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesaurus structure
  • Thesaurus history
  • Thesaurus relationships
  • Thesaurus form
  • Thesaurus management