بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شخصیت لازم در موفقیت شغلی کارشناسان کاوش اطلاعات انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه صفات و بهره‌گیری از روش علمی تحلیل عوامل به انتخاب و اندازه‌گیری تعداد محدودی از صفات پرداختیم. نظریه پنج عاملی بزرگ نورمن مبنای این پژوهش قرار گرفت. طبق این مدل، صفات به پنج عامل بزرگ برونگرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، ثبات عاطفی و فرهنگ و تربیت و حدوداً در بیست مقیاس توضیح دهنده تقسیم گردید. بر این اساس، پرسشنامه شخصیتی با سی و هفت ویژگی در پانزده مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی بین سی و دو کارشناس کاوش اطلاعات و سی و دو کتابدار توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای و خی دو انجام شد، تاثیر نوع پنجگانه شخصیت بر موفقیت شغلی آن‌ها از نظر پاسخ‌دهندگان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of personality in information search experts

نویسنده [English]

  • M. Khosravi
چکیده [English]

This research has been done with the objective of studying personality necessary for success of information search experts. By applying traits theory and using scientific factor analysis, few traits were selected and measured, THE BIG FIVE-FACTOR MODEL was used as the basis of the research. According to this model, traits were divided into five the big factors: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, Culture. Base of this assumption personality questionnaire, with 37 characteristics was distributed between 32 information search experts and 32 librarians. The information collected and analysis by using of binomial and chisquar. The results showed, the big five factors has a direct affect on success of information search experts and librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality study
  • Information Search
  • Information searcher
  • Job success