دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، فروردین 1381 
ایجاد خدمات دیجیتالی در کشاورزی

صفحه 61-66

ملنی ای.گاردنر؛ جوآن دو وریس؛ سیندی کاگ