مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی

نویسنده

چکیده

برخی‌ اسم‌ها را اسم‌ جنس‌ می‌نامند. اسم‌ جنس‌ نام‌ طبقه‌ای‌ از اسامی‌ است‌ که‌ هر یک‌ از اعضای‌ آن‌ نامی‌ جداگانه‌ دارند. یکی‌ از نشانه‌های‌ اسم‌ جنس‌ در زبان‌ انگلیسی‌ استفاده‌ از پسوند -s است‌. در زبان‌ فارسی‌ اسم‌ جنس‌ را بدون‌ نشانه‌ صوری‌ به‌ کار می‌برند. از این‌ رو بهتر است‌ که‌ کلیدواژه‌ها در زبان‌ فارسی‌ بدون‌ نشانه‌ جمع‌ و به‌ صورت‌ مفرد نوشته‌ شوند. مواردی‌ نیز هست‌ که‌ نمی‌توان‌ در آن‌ حالت‌ها از کلیدواژه‌ مفرد استفاده‌ کرد. از جمله‌ این‌ موارد یکی‌ مصطلح‌ بودن‌ ترکیب‌ در نزد اهل‌ فن‌ و متفاوت‌ بودن‌ معنای‌ کلمه‌ مفرد با کلمه‌ جمع‌، و مهجور بودن‌ صورت‌ مفرد است‌. گاهی‌ نیز ترکیب‌ مفروض‌ شامل‌ طبقه‌ای‌ از مصادیق‌ است‌ که‌ در این‌ حالت‌ نیز به‌ کار بردن‌ صورت‌ جمع‌ جایز است‌. نوع‌ پسوند جمع‌ساز نیز در مصطلح‌ کردن‌ ترکیب‌ مؤثر است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Singular and Plural in Indexing

نویسنده [English]

  • Seyyed Mehdi Samaie
چکیده [English]

Some of the nouns are called genus nouns. A Genus Noun refers to a category of nouns, each of which having a separate name. One of the means of indicating a genus noun in English is to use the -S suffix. In Persian Genus noun is used without any formal sign. Thus it is best to write Persian keywords in singular form wuthout a plural sign. There are instances whereby singular form keyword cannot be used. One such instance is when the term is popular among the experts, difference in definition of singular and plural noun, and obsolenscnce of the singular form. On occasions, the presumed term includes a class of exemplifications in which case the use of plural form is permissible. The type of plural suffix used exerts influence in popularization of the term.