دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، مهر 1379 
درآمدی‌ بر کارورزی‌

صفحه 39-44

نادر نقشینه‌؛ سمیه‌ اصل‌کیا