تجسس‌ موضوعی‌ در نظام‌های‌ فهرست‌ پیوسته

نویسنده

چکیده

در فهرست‌های‌ پیوسته‌، تجسس‌ بر اساس‌ کلیدواژه‌های‌ موضوعی‌، درصد قابل‌ توجهی‌ از جستجوها را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و در مطالعات‌ مختلف‌ در این‌ ارتباط‌ بویژه‌ در آمریکا، این‌ درصد به‌ میزان‌ بیش‌ از 50% ذکر شده‌ است‌. به‌ لحاظ‌ اهمیت‌ تجسس‌ موضوعی‌ در نظام‌ فهرست‌ پیوسته‌ برای‌ جستجوکنندگان‌، تلاش‌های‌ زیادی‌ توسط‌ پژوهشگران‌ و طراحان‌ نظام‌ فهرست‌ پیوسته‌ برای‌ افزایش‌ کارآیی‌ نظام‌، و سهولت‌ تجسس‌های‌ موضوعی‌ صورت‌ پذیرفته‌ و در حال‌ انجام‌ است‌. در این‌ مقاله‌ بعد از ارائه‌ توصیفی‌ کوتاه‌ از تجسس‌ موضوعی‌، به‌ دانش‌ لازم‌ برای‌ تجسس‌ موضوعی‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. ادامه‌ این‌ مقاله‌ نیز به‌ مسائل‌ کاربران‌ در هنگام‌ تجسس‌ موضوعی‌، بهینه‌سازی‌ ساختار فهرست‌ پیوسته‌، و استاندارد بازیابی‌ اطلاعات‌ یعنی‌ استاندارد «زِد 50/39» اختصاص‌ دارد.

عنوان مقاله [English]

Subject Searching in Online Cataloging systems

نویسنده [English]

  • Rahim Shahbaz Uzband
چکیده [English]

In online catalogs, searching based on subject keywords, comprise a significant percentage of searches. Various studies, especially those of US origin, have stated it to be more than 50 percent. Due to the importance of subject searching in online cataloging systems for users, much efforts is being exerted on the part of researchers and designers of such cataloging systems to increase its performance and ease of subject searches. The present study offers a brief overview of subject searching and then deals with the knowledge necessary for carrying out a subject search. It further deals with the issues facing users when doing subject searching, optimization of catalog structure, and Z39.50 information retrieval standard.