خدمات اطلاعات فناوری

نویسنده

چکیده

اطلاعات فناوری به مفهوم اطلاعات درباره فناوری است. در این مقاله سعی شده این اصطلاح از زاویه‌های مختلف اعم از تعاریف, انوع اطلاعات فناوری, گردآوری, سازماندهی و اشاعهء اطلاعات فناوری, و تفاوتهای آن با اطلاعات علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. علت انتخاب موضوع نیز, این بوده که در کشور ما, تاکنون به این مقوله یعنی اطلاعات فناوری کمتر توجه شده و اغلب مراکز اطلاعاتی ما را, مراکز اطلاعات علمی تشکیل می‌دهند؛ حال آن که شرایط به وجود آمدهء فعلی و نیاز کشور به توسعهء فناورانه و صنعتی و تشدید فعالیتهای تحقیق و توسعه, ایجاب می‌کند که این گونه مراکز و خدمات اطلاع‌رسانی بیشتر مورد توجه قرار گیرند و نسبت به ایجاد و توسعهء آنها در کشور اقدام‌های لازم به عمل آید. سال‌ها است که چنین مراکزی در کشورهای جنوب شرقی آسیا (کشورهای تازه صنعتی شده) ایجاد شده‌اند و شبکه‌ای نیز با عنوان »تکنونت« با مرکزیت سنگاپور, این مراکز را به یکدیگر مربوط می‌کند و خدمات وسیعی را ارائه می‌دهد. بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که ایجاد و توسعهء این قبیل مراکز اطلاعات فناوری, و نیز شبکهء یادشده, کمک زیادی به توسعهء فناورانه و به تبع آن, توسعهء صنعتی این کشورها نموده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Technology Information Services

نویسنده [English]

  • M.N. Mahdavi
چکیده [English]

Technical Information is information about technology. The present article attempts to approach this term from different angles such as definition, types of technical information available, acquisition, cataloging and dissemination and to understand how it differs from scientific information. Iran has not given due attention to this subject and most of the Iranian information services essentially deal with scientific information. The present realities and added emphasis on research and development in technology, underscores the need for such information centers and services.