کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیرو چشم‌اندازهای آینده

نویسنده

چکیده

زمینهء کاری کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند کاملاً شبیه سایر کشورهای اتحادیه اروپا است: رشد سریع تعداد دانشجویان و تورم قیمت مواد ]کتابخانه[ با میزان بودجه مربوط مطابقن ندارند. در این مقاله از جمله گامهای مثبت در این رابطه, به برنامه‌های اتحادیه اروپا اشاره شده و فعالیت‌های تعاونی, بویژه پروژه‌های IRIS و ALCID مورد بحث قرار گرفته‌اند. همچنین پیشرفت‌های ملی از جمله اقدامات »کمیسیون جامعه اطلاعاتی« و حرکت به سوی یک سیاست اطلاع‌رسانی کتابداری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این متن, تأثیرات قانون 1997 دانشگاهها و راهبرد آبنده و بویژه ضرورت نظامهای توزیع شده و همکاری بین‌کتابخانه‌ای بخصوص برای کتابخانه‌های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 3
فروردین 1379
صفحه 24-30
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1401