ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی

نویسندگان

چکیده

کتابشناسی ملی بنا به ساده‌ترین تعریف, فهرست کلیهء کتابها و آثار منتشر شده در یک کشور خاص, یا دربارهء آن کشور به زبانهای مختلف می‌باشد. کتابشناسی‌های ملی در عالم نشر, تحقیق و پژوهش همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. کتابشناسی کامل, گویا و منظم, اساس و پایه تحقیقات گوناگون است و در تدوین کتابشناسی‌های موضوعی و زمینه‌های خاص و امور فنی‌تر از قبیل انتخاب, سفارش و فهرستنویسی کتاب نیز استفاده‌های موثری دارد. کتابشناسی ملی آینه تمام‌نمای فرهنگ یک کشور و تحولات و دگرگونی‌های آن است که اگر بصورتی کامل ارائه شود, راهنمای ناشران در کار نشر کتاب و مددکار کتابداران در پیشبرد امور خدمات کتابخانه‌ای خواهد بود. در حال حاضر با توجه به این که کتابشناسی ملی بصورت رایانه‌ای در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد, مسائل, مشکلات و نیازهای متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله نسخهء رایانه‌ای کتابشناسی ملی از دو جنبهء عمدهء محتوایی و ساختاری بررسی خواهد شد. مواردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارت‌اند از: 1- تاریخچهء مختصر کتابشناسی ملی و سیر تحول از سیستم دستی به رایانه‌ای؛ 2- صحت فهرستنویسی؛ 3- جستجو و بازیابی؛ 4- خروجی‌ها؛ 5- سرعنوان‌های موضوعی؛ 6- مستند مشاهیر؛ 7- راهکارهای عملی برای بهینه‌سازی این کتابشناسی.

دوره 15، شماره 3
فروردین 1379
صفحه 31-41
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401