ساختار سازمانی‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی

نویسنده

چکیده

توافق‌ اکثر صاحبنظران‌ و اندیشمندان‌ مدیریت‌ بر این‌ است‌ که‌ سازمان‌ها برای‌ موفقیت‌ در امور و برآورده‌ ساختن‌ اهداف‌ خود، نیازمند ساختار سازمانی‌ قوی‌ و متناسب‌ با اهداف‌ سازمان‌ می‌باشند. در این‌ مقاله‌ به‌ کتابخانه‌ دانشگاهی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازمان‌ می‌نگریم‌ و ساختار سازمانی‌ آن‌ را مورد بازکاوی‌ قرار می‌دهیم‌. کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ که‌ جزئی‌ از ساختار کلی‌ دانشگاه‌ هستند باید دارای‌ ساختاری‌ باشند که‌ بتوانند اهداف‌ دانشگاه‌ را برآورده‌ سازند و این‌ امر در دنیای‌ کنونی‌ که‌ ما در عصر اطلاعات‌ و دانش‌ قرار داریم‌ و دانشگاه‌ها از سردمداران‌ تولید و اشاعه‌ دانش‌ می‌باشند، بیش‌ از پیش‌ نمایان‌ است‌.

کلیدواژه‌ها