نظام ملی اطلاع‌رسانی؛رکن اصلی توسعه

نویسنده

چکیده

در این مقاله, ابتدا به دلائل اهمیت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در فرایند تصمیم‌گیری موثر و پیشرفت و توسعه جوامع اشاره گردیده و سپس به بررسی وضعیت نظام اطلاع‌رسانی کشور ایران از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران پرداخته می‌شود آنگاه, ساختار و عملکرد نظام ملی اطلاع‌رسانی در چند کشور از جمله مالزی, دانمارک, سنگاپور و اُردن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت طراحی و ایجاد یک نظام ملی اطلاع‌رسانی جامع ارائه گردیده است.اقتضای جان چو این دل آگهی است هر که آگه بود جانش هم قوی است »مولوی « با نگاهی به سیر تحول حیات بشر, در می‌یابیم که انسان از آغاز زندگی خود در کره زمین دوره‌ها و اعصار مختلفی را تجربه نموده است. »الوین تافلر« در کتاب معروف خود با نام »موج سوم«, تمدن بشر را متأثر از سه موج می‌داند که با هر موج, تاریخ تمدن وارد فصل جدیدی می‌شود ]1[. اکنون در پایان دههء آخر از هزارهء دوم و شروع هزارهء سوم میلادی, مقولهء دانش و اطلاعات بُعد تازه‌ای به خود گرفته, به گونه‌ای که در اکثر محافل علمی جهان سخن از گذار جوامع بشری به جوامع اطلاعاتی می‌رود؛ زیرا شاهدیم که پس از انقلاب صنعتی اول و عصر صنعتی که در آن, شرایط مادی زندگی بشر بهبود یافت, انقلاب صنعتی دوم و عصر فراصنعتی با هدف پردازش داده‌ها و کسب دانش برای کمک به ارتقای سطح معنوی زندگی بشر رخ می‌دهد. از جمله دلائل توجه روزافزون به دانش و اطلاعات در عصر حاضر, می‌توان به پیچیدگی جوامع, پیشرفت فزایندهء فناوری, لزوم تغییرات سریع و همه جانبه در سازمانها و جوامع, و .. اشاره نمود. در این مقاله ابتدا دلایل اهمیت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در تصمیم‌گیری و توسعهء جوامع بیان می‌گردد و سپس به بررسی وضعیت نظام اطلاع‌رسانی کشور ایران از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران پرداخته می‌شود؛ آن گاه ساختار و عملکرد نظام ملی اطلاع‌رسانی در چند کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز پیشنهادهایی برای طراحی و ایجاد یک نظام اطلاع‌رسانی جامع ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Information System the Main Element for Development

نویسنده [English]

  • Muhammad Lagzian
چکیده [English]

This article deals firstly with the reasons for importance and necessity of information in the present era And the role it plays in effective decision-making process as well as societal advancement and development. It then offers a summary of views held by Iranian experts and authorities on the topic of National Information System. The performance of national information systems in several countries including Malaysia Denmark Singapore and Jordan is reviewed. In the conclusion some proposals are made for Design and establishment of a comprehensive national information system in Iran.