انجمن اروپایی اصطلاحشناسی (EAFT)

نویسنده

چکیده

تأسیس انجمن اروپایی اصطلاحشناسی در “گزارش نهایی پروژه پوینتر” (پیشنهادهایی برای زیرساختار عملی اصطلاحشناسی در اروپا) توصیه شد. پروژه پوینتر مشترکاً توسط کمیسیون اروپایی DG XIII-E, به عنوان قسمتی از برنامه کار چند زبانی (MLAP) تأمین بودجه شد.

کلیدواژه‌ها