دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، فروردین 1378 
ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع رسانی

صفحه 74-84

الیزابت لفبر؛ لویی آ.لفبر؛ لیزپرفونتاین