دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، مهر 1377 
کشف دانش در کتابخانه های رقومی

صفحه 5-18

ت.و ویشواناتان؛ زرین تاج برنایی؛ ر.ج.گوپتا