چگونگی کاربرد قوانین موجود و نگرش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان درباره فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

همگام با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظام آموزشی و پس از تجهیز مدارس به رایانه و آموزش معلمان، این پرسش مطرح می‌شود که چرا استفاده از فاوا در مدارس به کندی پیش می‌رود؟ به‌نظر می‌رسد نقش مدیران مدارس، نگرش آن‌ها و قوانین مربوط به استفاده از فاوا می‌تواند در کاربرد رایانه در مدارس بسیار مؤثر باشد، که هدف این پژوهش نیز بررسی همین موضوع می‌باشد.‌این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 37 نفر از مدیران مدارس متوسطه است که دارای کارگاه فاوا بوده‌اند و با روش تصادفی ساده، در سطح شهر اصفهان انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیران مدارس از رایانه به‌منزله ابزاری برای انجام کارهای اداری و دفتری و همچنین تایپ استفاده می‌کنند تا یک ابزار تسهیل‌کننده یادگیری. از سویی، به‌علت فقدان قوانین و مقررات شفاف و صریح درباره استفاده از فاوا، کاربرد رایانه در مدارس با مشکل مواجه شده است، بویژه این که به‌دلیل نبود مسئول رایانه تمام‌وقت و تخصص کافی در مدارس، امکانات موجود نیز کم‌استفاده مانده. این در حالی است که نگرش مدیران نسبت به فاوا مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Execution of Pertinent ICT Regulations and Attitude of High School Principles in Metro Isfahan towards ICT

نویسندگان [English]

  • Susan Shahbaz
  • Eshrat Zamani
  • Ahmad Reza Nasr Esfahani
چکیده [English]

In step with introduction of ICT in Educational system and equipping schools with computers and training teachers to use it, there is a question of why ICT application in schools is just inching ahead? It seems that the role of high school principles, their attitude as well as regulations pertinent to ICT implementation could be very effective in using computers at schools. The present investigation intends to study this. A Survey was carried using a 37 member sample randomly drawn from principles of high schools situated in the city of Isfahan that had an ICT lab. Findings indicate that principles use computer more as an office tool than a learning facilitator. Moreover, due to paucity of clear and explicit regulations governing ICT use, computer usage in schools has stumbled. This is especially so in schools where in the absence of a full time computer administrator, the existing facilities are under used. Meanwhile, principles’ attitude towards ICT was gauged as being positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communications Technologies, ICT
  • Principles, Computer Applications, ICT Regulations