بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرایند جستجوی اطلاعات

نویسندگان

چکیده

پاسخگویان این پژوهش دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانشگاه­های بیرجند و فردوسی بودند که طرح تحقیق پایان­نامه­ ایشان تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه رسیده بود. در این پژوهش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 236 نفری از دانشجویان کارشناسی ­ارشد مورد نظر در دو دانشگاه بیرجند و فردوسی جمع‌آوری شد که در نهایت 156 پرسشنامه (10/66 درصد) قابل استفاده دریافت گردید. بررسی میزان اضطراب اینترنتی پاسخگویان نشان داد که اکثریت (1/82 درصد) آن­ها پایین­تر از حد متوسط (نمره 60) دچار اضطراب اینترنتی بودند، با این­ حال توزیع نمره اضطراب اینترنتی در نمونه مورد مطالعه، نرمال بود. نتایج، تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی جامعه مورد مطالعه و نمره متوسط اضطراب اینترنتی (نمره 60) نشان داد و مشخص شد که اضطراب آن­ها به طور معناداری در جامعه از سطح متوسط پایین­تر است. با این حال بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن، و نیز دانشجویان حوزه­های تحصیلی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافته نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet Anxiety in Information Search Process among Graduate Students at Ferdowsi and Birjand Universities

نویسندگان [English]

  • Mehdi Narmanji
  • Mohsen Nowkarizi
چکیده [English]

  The respondents of the present study were drawn from the graduate students at Masters level whose dissertation proposals have been approved by the Graduate Education Council at either universities by the beginning of 2009. A questionnaire was used as primary data collection instrument. 236 students were given the questionnaire, to which 156 responded. Reviewing the level of internet anxiety among the respondents illustrated that the majority (82.1%) had less than average (score 60) internet anxiety. Nevertheless the sample studied furnished a normal distribution of scores. A significant difference was observed between mean internet anxiety scores and average internet anxiety score (60). It was indicated that the anxiety level in the population was less than average, although there was no significant difference among mean internet anxiety score among female and male students as well as students from various disciplines .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Anxiety
  • Information Searching
  • Information Behavior
  • Internet Self-Effectiveness
  • Internet Identity