دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، آذر 1388 
همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

صفحه 5-22

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ مینا افشار؛ صدیقه موسوی‌فر؛ فاطمه فرهادی