ارزیابی مجموعه، کارکنان، و فضای کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس ابزار «لیب‌کوال»

نویسندگان

1 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران، با استفاده از ابزار «لیب‌کوال» در سه سطح حداقل، حداکثر، و واقعی انجام گرفته. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، مشتمل بر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اعضای هیئت علمی می‌باشد. نتایج نشان داد: در بیش‌تر موارد بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه‌شده از سوی کتابخانه مذکور تفاوت وجود دارد. خواسته‌های کاربران در سطح حداقل تا حدودی برآورده شده است، ولی با سطح مطلوب و حداکثر انتظارات کاربران تفاوت قابل ‌ملاحظه‌ای وجود دارد. بین گروه‌های مختلف کاربری (اعم از استاد و دانشجو) به لحاظ شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه‌شده، تفاوت معناداری وجود دارد. بین کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به لحاظ شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه‌شده، تفاوت معناداری وجود ندارد. در کیفیت مربوط به «کارکنان» و «فضای کتابخانه»، بین نظرات کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفاوتی وجود ندارد. در کیفیت مربوط به «منابع»، بین نظرات کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفاوت وجود دارد.   با استفاده از روش تحلیل عاملی، چهار عامل «وجود منابع و دسترس‌پذیر‌بودن آن‌ها»، «وجود کارکنان شایسته و مسئولیت‌پذیر»، «مطلوبیت فضا برای مطالعه و یادگیری انفرادی و گروهی»، «امکان دسترسی آسان به اطلاعات» به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات کتابخانه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Collection, Staff and Space of the Central Library of Tarbiyat Modarress University based on LibQUAL Instrument

نویسندگان [English]

  • A'zam Najafgholinezhad 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2
1
2
چکیده [English]

  The present investigation was carried out using LibQual software in order to evaluate the user view on the quality of services offered by the Central Library of Tarbiyat Modarress University. It was conducted at three levels of minimum, maximum and real. The sample was drawn from in-house and outside users, including graduate students and faculty members. Findings indicated that in most cases there is a difference between users’ expectations and the services offered by the library. Users’ demands are somewhat satisfied at minimum level, but there is a significant gap with respect to desired level and users’ maximum expectations. Among different user groups, whether faculty or student, there is a significant difference with respect to the gap between the expectations and the services offered. There had been no significant difference of opinion among in-house and outside users regarding quality measures dealing with staff and the library space. There is however a significant difference regarding the quality of sources helf.   By using the factor analysis method, four factors were identified as contributing factors to the quality of library services. These were “availability and accessibility of sources”, “Availability of qualified and diligent staff”, “Suitability of space for individual or group study and learning” and “Ready Access to Information”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Services
  • LibQUAL
  • Central Library of Tarbiyat Modarress University
  • Evaluation