میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه علوم انسانی بر ‌‌اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده. نتایج نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 بین ضریب تأثیر و خود‌استنادی مجله وجود دارد، بدین‌معنا که مجلات با ضریب تأثیر پایین دارای خود‌استنادی کم‌تری هستند- یعنی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجله اثر مثبت دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 در جهت منفی بین ضریب تأثیر و تعداد مقاله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی برقرار است؛ یعنی با افزایش تعداد مقالات، ضریب تأثیر مجله افزایش پیدا نمی‌کند. رابطه معناداری در سطح 01/0 بین تعداد مقاله و تعداد خوداستنادی مجله وجود دارد؛ بدین‌‌معنا که هرچه تعداد مقالات بیش‌تر باشد، تعداد خوداستنادی مجله افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که نرخ خوداستنادی مجله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی، روند نزولی داشته است. پس از حذف خوداستنادی مجله، رتبه 108 مجله کاهش، و 240 مجله افزایش یافته و در رتبه 23 مجله تغییری حاصل نشده است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between journal self-citation with impact factor for the scientific publications in humanities published between 2001 and 2007 based on Persian journal citation report generated by Islamic Science Citation database

نویسندگان [English]

  • Jafar Mehrad
  • Marziyyeh Goltaji
چکیده [English]

  The present study investigate the correlation between journal citations with impact factor in the humanities scientific journals published for the 2001-2007 period based on the Persian journal citation reports generated by Islamic Science Citation (ISC) database. Citation analysis method was used. Findings demonstrated that there is a significant link between impact factor and journal self-citation (r=0.606, s =0.0000). In other words, journals with low impact factors have fewer self-citations, i.e. self-citation has a positive impact on the journal impact factor. There is a negative correlation between impact factor and number of articles in humanities in the period studied. The impact factor does not increase with increase in the number of articles. There is significant correlation between the number of article published and number of self-citation. The higher the number of articles, the higher would be the number of self-citation in the journal. Findings indicated that the rate of journal self-citation in humanities had been downward for the period studied. When screening journals for self-citations, 108 journals had their ranks reduced while 204 journals had their ranking increased. The ranking in 32 journals remained unchanged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-citation
  • impact factor
  • Persian JCR
  • ISC