رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد

نویسندگان

دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

  این تحقیق به بررسی روابط خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد، نمایه‌سازی‌شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی‌اس‌سی) پرداخته است. نوع تحقیق، علم‌سنجی است که با استفاده از روش‌های تحلیل استنادی و کتابخانه‌ای به انجام رسیده. داده‌های تحقیق با استفاده از آی‌اس‌سی و تورق نشریات مورد مطالعه، گردآوری شده است. خوداستنادی، هم‌آیندی مؤلفان، و ضریب تأثیر نشریات مورد مطالعه، متغیرهای تحقیق را تشکیل می‌دهند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان، روابط معناداری با ضریب تأثیر نشریات مورد مطالعه دارند. وجود رابطه معنادار بین هم‌آیندی مؤلفان و خوداستنادی نشریات مورد مطالعه، از دیگر نتایج تحلیل همبستگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Link between self-citation and authors’ co-incidence with journal impact factors in Iran: Case study of Economic Journals indexed in Islamic Science Citation Database

نویسندگان [English]

  • Hashem Attapour
  • Muhammad Hassanzadeh
  • Abdulreza Norouzi Chakoli
چکیده [English]

  The present paper examines the links between self-citation and authors’ co-incidence with impact factors of economic journals indexed in ISC. It is essentially a scientometric research employing citation analysis and literature survey. Data was collected by querying ISC and leafing through the journals studied. Self-citation, authors’ co-incidence and impact factor of the journal studied formed the variables. Correlation analysis indicated that there is a significance between authors’ self-citations and co-incidence with impact factor of the journals studied. Significance was also found between authors’ co-incidence and self-citation of the journals studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISC
  • Self-citation
  • impact factor
  • Scientometry
  • economic journals
  • co-authorship