ویژگی‌های ضروری برای نرم‌افزار مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نرم‌افزارهای مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی به منظور شناسایی ویژگیهای ضروری انجام شده است. در این پژوهش قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری نمونه‌های موجود که در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار ‌می‌گیرند تجزیه و تحلیل شده و در قالب جدولی ارائه شدند. سپس با استفاده از این جدول، همراه با یک سری اطلاعات دیگر پرسشنامه‌ای تهیه شده و برای نظرسنجی و نیازسنجی در اختیار 15 نفر متخصص (داور، سردبیر، طراح یا پژوهشگر نرم‌افزار) قرار گرفت. بر‌اساس فراوانی به‌دست آمده برای هر ویژگی از نظر متخصصان، ویژگیهای لازم و ضروری برای یک نرم‌افزار مدیریت فرایند داوری به سه گروه ویژگیهایی با فراوانی 15-10، 10-5، و 5-0 تقسیم‌بندی شدند. اکثریت ویژگیهای یک نرم‌افزار فرایند داوری، از دیدگاه متخصصان در گروه ویژگیهایی با فراوانی 15-10 قرار گرفتند. در نهایت باید گفت که ویژگیهای گروه اول (فراوانی 15-10) حتماً باید در طراحی یا خرید نرم‌افزار داوری برای یک مجله لحاظ شوند. در نظر گرفتن ویژگیهای گروه دوم (فراوانی 10-5) با توجه به شرایط و امکانات مجله توصیه می‌شوند. از ویژگیهای گروه سوم به‌علت کم‌بودن تعداد در این طرح صرف‌نظر شده و می‌توان آنها را جزء گروه دوم و ویژگیهای پیشنهادی به‌حساب آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essential Features for a Scholarly Journal Content Management and Peer Review Software

نویسندگان [English]

  • Fatima Sheikh Shoaie
  • Mehdi Husseini
چکیده [English]

  The present study investigates the software used in scientific journals for content management and peer review, in order to identify the essential features. These softwares are analyzed and presented in tabular format. A questionnaire was prepared and submitted to a panel composed of 15 referees, editor in chief, software designers and researchers. The essential features for a software managing the review process were divided into three groups with populations of 10-15, 5-10 and 0-5 respectively. The majority of peer review process software features, in view of panelists, fell into a group of features with a population of 10-15. Finally it should be said that the features represented by the first group must be taken into account when designing or purchasing a peer review software. The second tier features (with population of 5-10) are recommended given journal's status and capabilities. The third tier features were altogether discounted due to low population

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Peer Review process
  • Software
  • content management
  • expert assessment
  • Knowledge Management
  • ICT