رابطه بین میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88

نویسندگان

1 تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین پذیرش و کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88 انجام شده شد. بررسی ناشناخته‌ها و چالش‌های آموزشی از دلایل انجام این‌گونه پژوهش‌هاست. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی پیمایشی و نیز براساس روش تحقیق، از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای با تخصیص متناسب با حجم نمونه، 274 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. برای محاسبه پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی‌شان رابطه مثبت (مستقیم) به‌دست آمد؛ هر چه میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر باشد، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضا نیز بیشتر و به‌روزتر
خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Acceptance and Usage of Information and Communication Technology and Educational and Research Performance of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad in 2008-2009

نویسندگان [English]

  • Shila Soleymani 1
  • Seyed Yaghub Mosavi 2
  • Mehri Parirokh 3
چکیده [English]

The present research studied the relationship between
acceptance and usage of information and communication
technology with educational and investigative performance of
faculty members of Ferdowsi University of Mashhad.
Investigating unknowns and educational challenges was one of the
reasons for conducting this research .This research was application
research and descriptive survey from aim perspective and was
based on correlation analysis. The sample consisted of 274 of
faculty members of Ferdowsi University of Mashhad and
questionnaire and interview have been used as data collection
tools. Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the
reliability of different parts of questionnaire. The following
results using Pearson correlation coefficient, there was a positive
relationship (direct) between usage rate of information and
communication technology by faculty members of Ferdowsi
University of Mashhad and their educational and research
performance.ı

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • faculty members
  • Educational performance
  • Research Performance
  • Ferdowsi University of Mashhad